Home

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft

Geldig vanaf 1 juli 2017
Geldig vanaf 1 juli 2017

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2017]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 april 2006, nr. FM 2006-00968M;

Gelet op de artikelen 9 tot en met 15 van Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390/38), en de artikelen 5:34, tweede lid, tweede volzin, 5:35, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, 5:37, 5:44, 5:45, tiende lid, 5:48, tiende lid, en 1:107 van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 19 mei 2006, No. W06.06.0134/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-1299U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1a

Onder optie als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, eerste volzin, van de wet, wordt in dit besluit mede verstaan een financieel instrument dat de houder het recht geeft op verwerving van een aandeel als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, van de wet, of van een aandeelbewijs als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de wet.

Hoofdstuk 2. Perioden en termijnen

Bepaling ter uitvoering van de artikelen 5:34, tweede lid , en 5:35, tweede en vierde lid van de wet

Artikel 2

Hoofdstuk 3. Gegevens die moeten worden verstrekt bij een melding

§ 3.1. Melding kapitaal en stemmen door een uitgevende instelling

Bepalingen ter uitvoering van artikel 5:37 van de wet

Artikel 3
Artikel 4

§ 3.2. Melding aandelen en stemmen door een houder van een substantiële deelneming of een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap dan wel door een bestuurder of commissaris van een uitgevende instelling

Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5:44 en 5:48, tiende lid, van de wet

Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a
Artikel 8b
Artikel 8c
Artikel 8d
Artikel 9

Hoofdstuk 4. Regels met betrekking tot stemmen die kunnen worden uitgebracht door een dochtermaatschappij die vermogensbeheerder is

Bepaling ter uitvoering van artikel 5:45, elfde lid, van de wet

Artikel 10

Hoofdstuk 5. Wijze van melden

Bepaling ter uitvoering van de artikelen 5:37 , 5:44 en 5:48, tiende lid, van de wet

Artikel 11

Hoofdstuk 6. Berekening van het aantal aandelen of het aantal stemmen

Bepaling ter uitvoering van de artikelen 5:38, vijfde lid , en 5:39, vierde lid, van de wet

Artikel 12

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 13

Artikel 14