Home

Besluit marktmisbruik Wft

Geldig vanaf 20 juli 2023
Geldig vanaf 20 juli 2023

Besluit marktmisbruik Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 20 april 2006, nr. FM 2006-00969 M;

Gelet op richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/124/EG van de Europese Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft (PbEU L 339), richtlijn nr. 2003/125/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft (PbEU L 339), richtlijn nr. 2004/72/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft (PbEU L 162) en richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390), alsmede de artikelen 5:56, zesde lid, 5:57, derde lid, 5:58, derde lid, 5:59, vierde en achtste lid, 5:60, eerste lid, aanhef en onderdeel d, derde, vijfde en zesde lid, 5:62, derde lid, 5:64, eerste lid, 5:65 en 5:68, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 3 juli 2006, nr. W06.06.0135/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 9 oktober 2006, nr. FM 2006-01695U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet op het financieel toezicht;

  2. voorwetenschap: informatie als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de verordening marktmisbruik.

  3. privé-transactie: transactie in een financieel instrument voor eigen rekening of ten behoeve van een derde op wiens beleggingen de betrokkene, anders dan uit hoofde van het verlenen van een beleggingsdienst, invloed uitoefent.

Artikel 1a

Hoofdstuk 2. Bepalingen ter uitvoering van de verordening marktmisbruik

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 12-07-2017]

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 12-07-2017]

§ 3.1. [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 6 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 7 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 8 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 9 [Vervallen per 12-07-2017]

§ 3.2. [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 10 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 11 [Vervallen per 12-07-2017]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2009]

§ 4.1. [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

§ 4.2. [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 15 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 16 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 17 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 18 [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 19 [Vervallen per 12-07-2017]

Hoofdstuk 6. Optreden op markten in financiële instrumenten

§ 6.1. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5:68, eerste en vierde lid, van de wet

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 22

Artikel 23

§ 6.2. Gedragscode voor privé-transacties

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28 [Vervallen per 01-11-2007]

Artikel 29 [Vervallen per 01-11-2007]

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32