Home

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

Geldig vanaf 14 december 2019
Geldig vanaf 14 december 2019

Warenwetregeling noodmaatregelen invoer levensmiddelen uit derde landen (verordening (EG) 178/2002)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-12-2019]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 53, eerste lid, onder b, en tweede lid, van verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. verordening (EG) 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

  2. EU-noodmaatregel: een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte maatregel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld krachtens artikel 53, eerste lid, onder b, of tweede lid, van verordening (EG) 178/2002, voor zover die maatregel strekt tot bescherming van de gezondheid van de mens.

Artikel 2

1.

Handelen in strijd met een EU-noodmaatregel is een strafbaar feit, voor zover die noodmaatregel een verordening is.

2.

Eet- en drinkwaren worden vanuit een derde land binnen Nederlands grondgebied gebracht en verhandeld met inachtneming van de bij of krachtens een EU-noodmaatregel gestelde voorschriften, voor zover die noodmaatregel een besluit is.

Artikel 3

1.

Onze Minister wijst de aangewezen punten van invoer of controlepunten, bedoeld in een EU-noodmaatregel, aan.

2.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt een bijgewerkte lijst van aangewezen punten en de desbetreffende EU-noodmaatregelen bij en maakt deze openbaar op de eigen website.

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 5