Home

Besluit aangewezen staten Wft

Geldig vanaf 1 april 2019
Geldig vanaf 1 april 2019

Besluit aangewezen staten Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2019]

Aanhef

Artikel 1

Als staat in de zin van de artikelen 2:6, tweede lid, en 2:8, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland, met dien verstande dat, wanneer in een staat een beleggingsonderneming bevoegd is het bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen en uit dien hoofde toezicht wordt uitgeoefend op het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling door die beleggingsonderneming, de aanwijzing van die staat slechts geldt voor zover de beleggingsonderneming een vergunning heeft die het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in onderdeel a van de definitie van verrichten van een beleggingsactiviteit in artikel 1:1 van de wet, omvat.

Artikel 1a

1.

Als staat in de zin van artikel 2:26d, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht wordt aangewezen: de Verenigde Staten van Amerika.

2.

Het eerste lid is slechts van toepassing met betrekking tot herverzekeraars met zetel in de Verenigde Staten van Amerika die voldoen aan de eisen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (PbEU 2017, L 258).

Artikel 2

1.

Als staat in de zin van artikel 2:66, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen:

  1. Guernsey;

  2. Hongkong SAR, voor zover het betreft het toezicht op beleggingsinstellingen waarvan rechten van deelneming in Nederland worden aangeboden aan niet-professionele beleggers en die zijn geregistreerd bij de Securities and Futures Commission;

  3. Jersey;

  4. de Verenigde Staten van Amerika, voor zover het betreft het toezicht op beleggingsinstellingen die bij de Securities and Exchange Commission zijn geregistreerd.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het betreft het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling waaraan in de desbetreffende staat beperkingen zijn gesteld met betrekking tot de personen aan wie rechten van deelneming mogen worden aangeboden.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6