Home

Vrijstellingsregeling Wft

Geldig vanaf 19 oktober 2022
Geldig vanaf 19 oktober 2022

Vrijstellingsregeling Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-10-2022]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

§ 1.1. Definities

Artikel 1

In deze regeling wordt, voorzover niet anders is bepaald, verstaan onder:

  1. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

  2. kredietbeheerder: een aanbieder in krediet of bemiddelaar in krediet die in het kader van de overdracht van vorderingen uit hoofde van overeenkomsten van krediet voor de verkrijgende onderneming de overeenkomsten van krediet beheert en uitvoert of assisteert bij het beheer en de uitvoering van de overeenkomsten van krediet;

  3. de wet: de Wet op het financieel toezicht;

  4. verordening Europese crowdfundingdienstverleners: Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (PbEU 2020, L 347).

Hoofdstuk 2. Vrijstelling van het Deel Markttoegang financiële ondernemingen

§ 2.0. Bedrijf van betaaldienstverlener

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3d van de wet

Artikel 1a
Artikel 1b

§ 2.0a. Bedrijf van bewaarder

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:3h van de wet

Artikel 1c

§ 2.0b. Bedrijf van elektronischgeldinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:10d van de wet

Artikel 1d

§ 2.0c. Bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang

Vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:49b en 2:54.0a van de wet

§ 2.0c. Bedrijf van natura-uitvaartverzekeraar of schadeverzekeraar met beperkte risico-omvang

Artikel 1e

Artikel 1f

Artikel 1g

§ 2.0d. Bedrijf van wisselinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:54k, eerste lid, van de wet

§ 2.0d. Bedrijf van wisselinstelling

Artikel 1h

Artikel 1i

§ 2.0e. Bedrijf van kredietunie

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:54q van de wet

Artikel 1j

§ 2.1. Aanbieden van beleggingsobjecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, van de wet

Artikel 2

§ 2.2. Aanbieden van krediet

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:64, eerste lid, van de wet

Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 3c

§ 2.3. [Vervallen per 22-07-2013]

[Vervallen per 22-07-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 22-07-2013]

§ 2.4. Adviseren

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:79, eerste lid, van de wet

Artikel 5
Artikel 5a

§ 2.5. Bemiddelen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:85, eerste lid, van de wet

Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7

§ 2.6. Herverzekeringsbemiddelen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:91, eerste lid, van de wet

Artikel 8

§ 2.7. Optreden als gevolmachtigde agent of ondergevolmachtigde agent

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:95, eerste lid, van de wet

Artikel 9

§ 2.8. Verlenen van beleggingsdiensten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 2:104, eerste en tweede lid, van de wet

Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 10b
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

Hoofdstuk 3. Vrijstelling van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen

§ 3.1. Beheerders, beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen en bewaarders

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17 [Vervallen per 01-11-2007]
Artikel 18

§ 3.1A. Elektronischgeldinstellingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 18a

§ 3.1aa. Herverzekeraars

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 18aa

§ 3.1B. Verzekeraars met beperkte risico-omvang

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

§ 3.1B. Verzekeraars met beperkte risico-omvang

Artikel 18b

§ 3.1c. Kredietunies

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:3 van de wet

Artikel 18c

§ 3.2. Aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:5, derde lid, van de wet

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 24a
Artikel 24b
Artikel 24c

§ 3.3. Waarborg- en garantiefondsen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:6, derde lid, van de wet

Artikel 25

§ 3.4. Gebruik van het woord ‘bank’

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:7, derde lid, van de wet

Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31

§ 3.5. Regime voor banken aangesloten bij een centrale kredietinstelling

Vrijstelling als bedoeld in artikel 3:111, eerste lid, van de wet

Artikel 32

Hoofdstuk 4. Vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

§ 4.1. Werkzaamheden als tussenpersoon bij het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:3, derde lid van de wet

Artikel 33

§ 4.2. Kredietunies

Artikel 34

§ 4.3. Beleggingsondernemingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 35
Artikel 35a
Artikel 35b
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38 [Vervallen per 01-11-2007]

§ 4.4. Financiële dienstverleners

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 39
Artikel 39a
Artikel 40
Artikel 41

§ 4.5. Aanbieders

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44

§ 4.6. Adviseurs

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 45
Artikel 46

§ 4.7. Bemiddelaars

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50

§ 4.8. Beleggingsondernemingen

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 51

§ 4.9. Herverzekeringsbemiddelaars

Vrijstelling als bedoeld in artikel 4:7 van de wet

Artikel 52

§ 4.10. Kredietbeheerder

Artikel 52a

Hoofdstuk 5. Vrijstelling van het Deel Gedragstoezicht financiële markten

§ 5.1. Aanbieden van effecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:4 van de wet

Artikel 53
Artikel 54 [Vervallen per 21-07-2019]
Artikel 54a [Vervallen per 21-07-2019]
Artikel 54b [Vervallen per 21-07-2019]
Artikel 55 [Vervallen per 21-07-2019]
Artikel 55a [Vervallen per 21-07-2019]

§ 5.2. Optreden op markten in financiële instrumenten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:68, tweede lid, van de wet

Artikel 56

§ 5.2a. Openbaar bod op effecten

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:81, tweede lid, van de wet

Artikel 56a
Artikel 56b
Artikel 56c

§ 5.3. Toepassen van een gedragscode door institutionele beleggers

Vrijstelling als bedoeld in artikel 5:87 van de wet

Artikel 57

Hoofdstuk 6. Overgangsbepalingen

§ 6.1. Bijzondere bepalingen

Vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:59, eerste lid , 2:64, eerste lid , 2:79, eerste lid , 2:85, eerste lid , 2:91, eerste lid , 2:95, eerste lid en 2:104, eerste en tweede lid, van de wet

Artikel 58

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 59 [Vervallen per 01-11-2007]

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Bijlage A. Informatiedocument voor aanbiedingen van effecten