Home

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Geldig vanaf 1 augustus 2014
Geldig vanaf 1 augustus 2014

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2014]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een onafhankelijke positie van netbeheerders ten aanzien van productie-, handels- en leveringsbedrijven van elektriciteit en gas te bevorderen en ook overigens nadere eisen te stellen aan de taken van netbeheerders en aan de uitvoering daarvan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]

Artikel II

[Wijzigt de Gaswet.]

Artikel III

[Wijzigt de Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VIa

Artikel VIb

Artikel VIc

Artikel VId

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel IXa

Artikel IXb

Artikel IXc

Artikel X

Artikel Xa

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII