Home

Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011

Geldig vanaf 15 februari 2024
Geldig vanaf 15 februari 2024

Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-02-2024]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1:1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft;

 2. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;

 3. financiële onderneming: een ieder waarvoor op grond van artikel 2:1 eerste lid van deze Regeling de modellen van de staten worden vastgesteld;

 4. wet: Wet op het financieel toezicht;

 5. AIFM-richtlijn: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174);

 6. CRD: Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (PbEU L 176; richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive);

 7. CRR: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176; verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation);

 8. EBA: de Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority);

 9. technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA: door de EBA ontwikkelde ontwerpen van technische reguleringsnormen (draft regulatory technical standards) of ontwerpen van technische uitvoeringsnormen (draft implementing technical standards), die door de Europese Commissie zijn bevestigd;

 10. geconsolideerd: de geconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 3:274 Wft;

 11. gesubconsolideerd: de gesubconsolideerde situatie als bedoeld in artikel 22 van de CRR;

 12. technische uitvoeringsnormen solvabiliteit II: technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de toezichtrapportages ingevolge de richtlijn solvabiliteit II, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2450 van de Commissie van 2 december 2015;

 13. IFR: Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PbEU 2019, L314).

Hoofdstuk 2. Staten financiële ondernemingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Artikel 2:4

Artikel 2:5

2:6

Hoofdstuk 3. Branchegroepen en opgave van gesloten verzekeringen

Artikel 3:1 [Vervallen per 13-01-2016]

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4 [Vervallen per 13-01-2016]

Artikel 3:5

Artikel 3:6

Artikel 3:7 [Vervallen per 13-01-2016]

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4:1 [Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4:2 [Vervallen per 10-07-2011]

Artikel 4:3

Artikel 4:4

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6. bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten

Bijlage 7. bij artikel 2:5 – Overzicht van de staten die de accountant betrekt bij zijn onderzoek

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10 [Vervallen per 13-01-2016]

Bijlage 11

Bijlage 12

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15