Home

Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Geldig van 1 januari 2024 tot 25 juni 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 25 juni 2024

Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 25-06-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 oktober 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2006/84673;

Gelet op de artikelen 116, tweede lid, 126, derde lid, 128, derde lid, 131, tweede lid, 132, derde lid, 135, tweede lid, 136, tweede lid, 137, tweede lid, 138, zesde lid, 140, vijfde lid, 141, derde lid, 143, tweede lid, 144, vierde lid, 145, tweede lid, 147, zesde lid, en 203, vierde lid van de Pensioenwet en de artikelen 114, tweede lid, 121, derde lid, 123, derde lid, 126, tweede lid, 127, derde lid, 130, tweede lid, 131, tweede lid, 132, tweede lid, 133, zesde lid, 135, vijfde lid, 136, derde lid, 138, tweede lid, 139, vierde lid, 140, tweede lid, 142, zesde lid, en 197, vierde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

De Raad van State gehoord (advies van 16 november 2006, nr. W1206.0450/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2006, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/PB/2006/101170A:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Definities

Artikel 1. Definities

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. De Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

 2. fonds:

  1. 1°.

   pensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

  2. 2°.

   beroepspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Paragraaf 1a. [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 1a [Vervallen per 01-07-2023]

Paragraaf 1b. Afgescheiden vermogens

Artikel 1b. Overgang naar afgescheiden vermogen

Paragraaf 2. Technische voorzieningen

Artikel 2. Hoogte technische voorzieningen

Artikel 3. Inzenden berekening technische voorzieningen

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2023]

Paragraaf 4. Eigen vermogen

Artikel 5. Samenstelling eigen vermogen

Artikel 6. Vorming van eigen vermogen ten behoeve van toekomstige pensioenaanspraken

Artikel 7. Ledenrekeningen

Artikel 8. Cumulatief preferent aandelenkapitaal en achtergestelde leningen

Artikel 9. Effecten met onbepaalde looptijd en andere vermogensinstrumenten

Artikel 10. Obligo

Artikel 11. Minimaal vereist eigen vermogen

Artikel 11a. Beschikking over minimaal vereist eigen vermogen

Artikel 12. Vereist eigen vermogen

Paragraaf 4a. Beleidsdekkingsgraad

Artikel 12a. Beleidsdekkingsgraad

Paragraaf 5. Beleggingen en leningen

Artikel 13. Eisen ten aanzien van beleggingen

Artikel 13a. Beleggingsbeleid

Artikel 14. Leningen

Paragraaf 6. Voorwaardelijke toeslagverlening

Artikel 15. Voorwaardelijke toeslagverlening

Artikel 15a. Toeslagendepots

Artikel 15b. Verdere voorwaarden toeslagendepots

Artikel 15c [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 7. Herstelplannen

Artikel 16. Herstelplan

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 8. Beheerste en integere bedrijfsvoering

Artikel 18. Beheerste bedrijfsvoering

Artikel 18a. Organisatiestructuur beleggingsbeleid

Artikel 18b. Eigenrisicobeoordeling

Artikel 19. Integriteitrisico

Artikel 19a. Incidenten

Artikel 20. Belangenverstrengeling

Artikel 21. Soliditeit van het fonds

Artikel 21a. Beheerst beloningsbeleid

Artikel 21b. Ratings

Artikel 22. Haalbaarheidstoets

Artikel 22a. Interne audit

Artikel 22b. Actuariële activiteiten

Artikel 22c. Uitgangspunten sleutelfuncties

Paragraaf 8a. Parameters

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 23a. Parameters vanaf 1 juli 2023

Artikel 23b. Scenariosets

Artikel 23c [Vervallen per 01-01-2015]

Paragraaf 9. Actuariële en bedrijfstechnische nota

Artikel 24. Inhoud actuariële en bedrijfstechnische nota

Artikel 25. De financiële opzet

Artikel 26. De financiële sturingsmiddelen

Artikel 27. Het beleggingsbeleid

Artikel 28. Afwijking in geval van overdracht of verzekering van risico’s

Artikel 29. Uitgangspunten oordeelsvorming De Nederlandsche Bank

Artikel 29a. Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Artikel 29b. Financieel crisisplan

Paragraaf 10. Informatieuitwisseling met De Nederlandsche Bank

Artikel 30. Staten en informatieverstrekking door fondsen

Artikel 31. Informatieverstrekking door verzekeraars en premiepensioeninstellingen aan De Nederlandsche Bank

Artikel 32. Uitwerking informatieverstrekking door fondsen

Artikel 33. Verstrekking langs elektronische weg

Artikel 34. Verstrekking gegevens aan derden

Paragraaf 11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 36. Eenmalige aanpassing beleggingsbeleid

Artikel 36a. Overgangsrecht

Artikel 36b. Overgangsrecht in verband met wijziging parameters

Artikel 37. Inwerkingtreding

Artikel 38. Citeertitel