Home

Wet ruimtevaartactiviteiten

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Wet ruimtevaartactiviteiten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ten aanzien van ruimtevaartactiviteiten en de instelling en beheer van een register van ruimtevoorwerpen regels te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. ruimtevaartactiviteiten: het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen in de kosmische ruimte;

  3. ruimtevoorwerp: ieder voorwerp gelanceerd of bestemd om te worden gelanceerd in de kosmische ruimte;

  4. Nederlands schip: een schip als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet zeevarenden;

  5. Nederlands luchtvaartuig: een in Nederland krachtens artikel 3.3 van de Wet luchtvaart geregistreerd luchtvaartuig;

  6. Ruimteverdrag: het op 27 januari 1967 te Londen/Moskou/Washington tot stand gekomen Verdrag inzake de beginselen waaraan de activiteiten van Staten zijn onderworpen bij het onderzoek en gebruik van de kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen (Trb. 1967, 31);

  7. Aansprakelijkheidsverdrag: de op 29 maart 1972 te Londen/Moskou/Washington tot stand gekomen Overeenkomst inzake de internationale aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ruimtevoorwerpen (Trb. 1981, 37).

Artikel 2

1.

Deze wet is van toepassing op ruimtevaartactiviteiten die worden verricht in of vanuit Nederland dan wel op of vanaf een Nederlands schip of Nederlands luchtvaartuig.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kan deze wet tevens geheel of gedeeltelijk van toepassing worden verklaard op:

  1. daarbij aan te wijzen ruimtevaartactiviteiten die worden verricht door een Nederlandse natuurlijke of rechtspersoon op of vanaf het grondgebied van een staat die geen partij is bij het Ruimteverdrag dan wel op of vanaf een schip of luchtvaartuig dat valt onder de rechtsmacht van een staat die geen partij is bij het Ruimteverdrag;

  2. het vanuit Nederland door een natuurlijke of rechtspersoon organiseren van activiteiten in de kosmische ruimte.

Hoofdstuk 1a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 2a

Hoofdstuk 2. Vergunningen

§ 1. Vergunning voor ruimtevaartactiviteiten

Artikel 3

§ 2. Aanvraag vergunning

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Calamiteiten

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Register ruimtevoorwerpen

Artikel 11

Hoofdstuk 4. Regres

Artikel 12

Hoofdstuk 5. Handhaving

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 21 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 6. Wijziging in andere wetgeving

Artikel 24

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28