Home

Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)

Geldig vanaf 1 oktober 2007
Geldig vanaf 1 oktober 2007

Wijzigingswet Mededingingswet (evaluatie)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het als gevolg van de opgedane ervaring met de uitvoering van de Mededingingswet en in verband met de afstemming op het Europees mededingingsrecht wenselijk is die wet met betrekking tot het verbod op mededingingsafspraken, het toezicht op concentraties van ondernemingen en de handhaving van de regels omtrent mededingingsafspraken, economische machtsposities en concentraties van ondernemingen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Mededingingswet.]

Artikel II

[Wijzigt de Spoorwegwet.]

Artikel III

[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]

Artikel IIIa

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII