Home

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007

Geldig vanaf 29 december 2023
Geldig vanaf 29 december 2023

Landbouwkwaliteitsbesluit 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-12-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 juni 2007, Directie Juridische Zaken, no. TRCJZ/2007/1788;

Gelet op verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1991 inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (PbEG L 198), verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 173), verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee (PbEG L 143), verordening (EG) nr. 1028/2006 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 juni 2006 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEU L 186), verordening (EG) nr. 557/2007 van de Commissie van 23 mei 2007 tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1028/2006 van de Raad betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PbEU L 132), verordening (EEG) nr. 2200/96 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (PbEG L 297), verordening (EG) nr. 1666/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad betreffende de minimumkenmerken voor het in de handel brengen van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten (PbEG L 197), verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (PbEG L 47), verordening (EG) nr. 2257/1994 van de Commissie van 16 september 1994 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen (PbEG L 245), verordening (EG) 2898/95 van de Commissie van 15 december 1995 houdende voorschriften inzake de controle op de naleving van de kwaliteitsnormen in de sector bananen (PbEG L 304) , verordening (EG) 1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit (PbEG L 156), verordening (EG) nr. 509/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L 93), verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU L 93), verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEG L 204), richtlijn nr. 1998/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (PbEG L 226) en richtlijn nr. 1992/52/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding die voor de uitvoer naar derde landen is bestemd (PbEG L 179);

Gelet op de artikelen 2, 3, 4, 7 en 8 van de Landbouwkwaliteitswet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 augustus 2007, nr. W11.07.0161/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, TRCJZ/2007/2718;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • wet: Landbouwkwaliteitswet;

 • in de handel brengen: in het vrije verkeer bedrijfsmatig ter beschikking of in voorraad houden, uitstallen of te koop aanbieden, verkopen, bezitten met het oog op de verkoop, alsmede tegen of zonder vergoeding aan derden beschikbaar stellen, leveren of overdragen;

 • verordening (EU) 1333/2011: uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie van 19 december 2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen (PbEU 2011, L 336);

 • verordening (EU) 543/2011: uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PbEU 2011, L 157);

 • verordening (EU) 1151/2012: verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PbEU 2012, L 343);

 • verordening (EU) 1308/2013: verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

 • verordening (EU) 2018/848: verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150);

 • verordening (EU) 2023/2419: Verordening 2023/2419 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 betreffende de etikettering van biologisch voeder voor gezelschapsdieren (PbEU 2023, L 2419);

 • richtlijn 98/56/EG: richtlijn nr. 1998/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen (PbEG L 226);

 • richtlijn 2007/45/EG: richtlijn 2007/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten, tot intrekking van de Richtlijnen 75/106/EEG en 80/232/EEG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 76/211/EEG van de Raad (PbEU 2007, L 247);

 • wijn: niet-mousserende wijn, gele wijn, mousserende wijn en likeurwijn als bedoeld in punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2007/45/EG;

 • gearomatiseerde wijn: gearomatiseerde wijn als bedoeld in punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2007/45/EG;

 • biologische productiemethode: voortbrenging van plantaardige producten overeenkomstig de bij of krachtens verordening (EU) 2018/848 gestelde voorschriften;

 • teeltmateriaal van bloembollen: teeltmateriaal als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 98/56/EG, van bloembollen;

 • groenten en fruit: groenten en fruit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel i, van verordening (EU) 1308/2013;

 • bananen: bananen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel k, van verordening (EU) 1308/2013;

 • kwaliteitsaanduidingen: geografische aanduidingen, geografische oorsprongsbenamingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten als bedoeld in artikel 18 van verordening (EU) 1151/2012 en facultatieve kwaliteitsaanduidingen als bedoeld in titel IV van verordening (EU) 1151/2012;

 • derde landen: gebied dat geen deel uitmaakt van het grondgebied van de Europese Unie of een gebied waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte niet van toepassing is;

 • Stichting KCB: Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau te ’s-Gravenhage;

 • Stichting Skal: Stichting Skal te Zwolle;

 • Stichting BKD: Stichting Bloembollenkeuringsdienst te Lisse.

Artikel 2

Bij het in de handel brengen of etiketteren van of reclame maken voor producten wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode en wordt het logo, bedoeld in artikel 33 van verordening (EU) 2018/848, slechts gebruikt indien is voldaan aan het bepaalde bij of krachtens verordening (EU) 2018/848, bij verordening (EU) 2023/2419, bij ministeriële regeling aangewezen andere krachtens artikel 43, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vastgestelde bindende EU-rechtshandelingen voor het in de handel brengen, etiketteren van, of reclame maken voor biologische producten, en bij of krachtens dit besluit gestelde regels.

Artikel 3

1.

Wijn en gearomatiseerde wijn die in voorverpakkingen binnen de in punt 1 van de bijlage bij richtlijn 2007/45/EG vermelde intervallen zijn verpakt, worden slechts in de handel gebracht indien zij zijn verpakt in de nominale hoeveelheden vermeld in punt 1 van die bijlage.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op voorverpakkingen die in belastingvrije winkels worden verkocht voor consumptie buiten de Europese Unie.

3.

Bij twee of meer individuele voorverpakkingen die samen een meervoudige verpakking vormen, zijn de in het eerste lid bedoelde nominale hoeveelheden van toepassing op elke individuele voorverpakking.

4.

Indien een voorverpakking bestaat uit twee of meer individuele verpakkingen die niet voor individuele verkoop zijn bestemd, zijn de in het eerste lid bedoelde nominale hoeveelheden van toepassing op de voorverpakking.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23