Home

Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Geldig vanaf 14 oktober 2023
Geldig vanaf 14 oktober 2023

Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-10-2023]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van verschillende landbouwproducten, alsmede gelet op artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Biologische productiemethode

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • exploitant: de persoon als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van verordening (EU) 2018/848;

  • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • verordening (EG) 1580/2007: Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit (PbEU 2007, L 350);

  • verordening (EU) 2020/464: Uitvoeringsverordening 2020/464 van de Commissie van 26 maart 2020 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de documenten die nodig zijn voor de erkenning met terugwerkende kracht van perioden in het kader van de omschakeling, de productie van biologische producten en de door de lidstaten te verstrekken informatie (PbEU 2020, L 98);

  • verordening (EU) 2021/279: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/279 van de Commissie van 22 februari 2021 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft controles en andere maatregelen ter waarborging van de traceerbaarheid en naleving in de biologische productie en de etikettering van biologische producten (PbEU 2021, L 62);

  • verordening (EU) 2021/2305: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2305 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder biologische producten en omschakelingsproducten zijn vrijgesteld van officiële controles aan grenscontroleposten en inzake de plaats van officiële controles voor dergelijke producten, en tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2019/2123 en (EU) 2019/2124 van de Commissie (PbEU 2021, L 461);

  • verordening (EU) 2021/2306: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2306 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad met regels betreffende de officiële controles van zendingen biologische producten en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie en betreffende het inspectiecertificaat (PbEU 2021, L 461);

  • verordening (EU) 2021/2307: Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2307 van de Commissie van 21 oktober 2021 tot vaststelling van regels betreffende documenten en kennisgevingen die vereist zijn voor biologische en omschakelingsproducten die bestemd zijn voor invoer in de Unie (PbEU 2021, L 461).

Artikel 2

1.

Exploitanten en groepen exploitanten, als bedoeld in artikel 36 van verordening (EU) 2018/848, melden zich overeenkomstig artikel 15, aanhef en onderdeel b, van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 bij de Stichting Skal overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van verordening (EU) 2018/848.

2.

Exploitanten die onverpakte biologische producten, met uitzondering van diervoeders, direct aan de eindconsument of eindgebruiker verkopen zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 34, eerste lid, van verordening (EU) 2018/848, mits ze voldoen aan artikel 35, achtste lid, van verordening (EU) 2018/848.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 7a [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 7b [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 8a

Artikel 8b

Hoofdstuk 2. Het in de handel brengen van groenten en fruit

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Hoofdstuk 3. Het in de handel brengen van vlees van pluimvee

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 16a [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 4. Het in de handel brengen van landbouwproducten en levensmiddelen met een beschermde geografische aanduiding, oorsprongsbenaming en een bescherming als een gegarandeerde traditionele specialiteit

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 5. Zuigelingenvoeding bestemd voor derde landen

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 6. Het in de handel brengen van teeltmateriaal van bloembollen

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 7. Toezichthouders

Artikel 26

Hoofdstuk 8. Overige bepalingen

Artikel 26a

Artikel 26b

Artikel 26c

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Bijlage I [Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage II. als bedoeld in artikel 23 van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007

Bijlage III. als bedoeld in artikel 8a van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007