Home

Besluit gereglementeerde markten Wft

Geldig vanaf 1 juli 2023
Geldig vanaf 1 juli 2023

Besluit gereglementeerde markten Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 5 oktober 2007, nr. FM 2007-2455 M;

Gelet op richtlijn nr. 2004/39EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen nr. 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145) en richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU L 241) alsmede de artikelen 3:17, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 4:11, derde lid, 4:14, tweede lid, 4:16, tweede en derde lid, 4:18c, vierde lid, 4:19, vierde lid, 4:20, eerste, tweede, derde en vierde lid, 4:22, eerste lid, 4:23, derde lid, onderdelen a en b, 4:24, vierde lid, onderdeel e, en vijfde lid, 4:25, eerste lid, 4:87, derde lid, 4:88, derde lid, 4:90, tweede lid, 4:90b, tiende lid, 4:90d, en vierde lid, 5:27, tweede en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 17 oktober 2007, no. W06.07.0368/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 19 oktober 2007, FM 2007-2645 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Inleidende bepaling

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

§ 2. Toegang tot de Nederlandse financiële markten voor marktexploitanten

Bepalingen ter uitvoering van artikel 5:27, tweede lid, van de wet

Artikel 2

Artikel 3

Bepaling ter uitvoering van artikel 5:27, vijfde lid, van de wet

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2023]

Artikel 4a. Bepaling ter uitvoering van artikel 5:29a, derde lid, van de wet

§ 2a. Aanvullende eisen marktexploitanten

Artikel 4b

Artikel 4c

Artikel 4d

Artikel 4e

§ 3. Wijzigingen andere besluiten

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13