Home

Besluit bodemkwaliteit

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2025

Besluit bodemkwaliteit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 2007, nr. DJZ2007057947, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de voor de bouw bestemde produkten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1993 (PbEG L 220);

Gelet op richtlijn nr. 06/12/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (PbEG, L 114), ter vervanging van richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij verordening nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 september 2003 (PbEU L 284);

Gelet op de artikelen 1.1, zevende lid, 8.1, tweede lid, 8.5, 8.40, 8.45, 8.49, vijfde lid,10.2, tweede lid, 10.15, eerste lid, 10.17, eerste lid, 10.52, 11.1, 11.2 en 11.3 van de Wet milieubeheer, de artikelen 6, 7, 8, 12a, 12b, 15, 16a, 17, 36, 38, 39b, 70, 71, 72, 76o en 91 van de Wet bodembescherming, de artikelen 1 derde lid, 2a, eerste en tweede lid, 2b en 2c van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 12, tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag en artikel 40a van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 september 2007, nr. W08.07.0189/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 november 2007, nr. DJZ2007113029, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

 • accreditatie: bewijs waarmee de Raad voor Accreditatie kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon of instelling competent is voor het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheid;

 • afleverbon: begeleidend document bij een partij van een bouwstof of een partij grond of baggerspecie dat bij de afgifte van een milieuverklaring bodemkwaliteit wordt verstrekt en dat tot doel heeft de partij te identificeren als partij waarop de verklaring betrekking heeft;

 • baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter;

 • bodem: bodem als bedoeld in de bijlage bij de Omgevingswet;

 • bodemfunctie: bodemfunctie als bedoeld in artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving, zoals aangegeven in het omgevingsplan;

 • bodemfunctieklasse: bodemfunctieklasse als bedoeld in artikel 5.89p van het Besluit kwaliteit leefomgeving waarin de ontvangende landbodem in het omgevingsplan is ingedeeld;

 • bodemkwaliteitskaart: kaart als bedoeld in artikel 25c, derde lid;

 • bouwstof: materiaal dat is bestemd om te worden toegepast, waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium en aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, met uitzondering van vlakglas, metallisch aluminium, grond of baggerspecie;

 • certificaat: verklaring waarmee een door Onze Minister erkende certificeringsinstelling kenbaar maakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde persoon voldoet aan het voor de certificering geldende normdocument;

 • erkenning bodemkwaliteit: op grond van artikel 9, eerste lid, gegeven beschikking waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of een instelling voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens dit besluit geldende voorwaarden;

 • grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie;

 • instelling: certificeringsinstelling, inspectie-instelling, laboratorium of andere instelling, die beoordeelt of een persoon, stof, product, installatie, voorziening of ander object overeenstemt met een normdocument;

 • landbodem: bodem, niet zijnde waterbodem;

 • mijnsteen: bouwstof, in hoofdzaak bestaande uit gebroken schalie en zandsteen met bijmengingen van kolengruis, die als nevengesteente is vrijgekomen bij de winning van steenkool;

 • normdocument: op grond van artikel 25 aangewezen beoordelingsrichtlijn, protocol of andere richtlijn, code, aanbeveling of norm waarin eisen zijn opgenomen ter bevordering van de kwaliteit van werkzaamheden of de uitvoering daarvan;

 • persoon: natuurlijk persoon of rechtspersoon;

 • Raad voor Accreditatie: Raad voor Accreditatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 • tarragrond: aanhangende grond die vrijkomt bij het behandelen van het gewas na de oogst;

 • vermengde mijnsteen: bouwstof, bestaande uit mijnsteen die met ten hoogste 80 gewichtsprocent grond of baggerspecie is vermengd;

 • waterbodem: bodem van een oppervlaktewaterlichaam waarvan het beheer van de waterkwaliteit bij het Rijk of het waterschap berust;

 • werkzaamheid: op grond van artikel 8a aangewezen werkzaamheid.

2.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt een hoeveelheid bouwstoffen als een partij aangemerkt als de bouwstoffen een vergelijkbare aard en samenstelling en dezelfde herkomst of producent hebben en als eenheid worden verhandeld of toegepast.

3.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen als een partij aangemerkt als dat materiaal een vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt die is ontstaan door:

 1. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem:

  1. 1°.

   fysiek aaneengesloten is; of

  2. 2°.

   gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer dan 25 m bedraagt;

 2. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal die niet meer dan 25 m3 bedraagt;

 3. het bewerken van het materiaal; of

 4. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.

4.

Een milieuverklaring bodemkwaliteit kan de vorm hebben van een verklaring op grond van een partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring, fabrikant-eigenverklaring, verklaring op grond van een bodemonderzoek of verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart.

Artikel 1a [Vervallen per 01-01-2024]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 2. Kwaliteit van de uitvoering van een werkzaamheid

Afdeling 1. Erkenning van personen en instellingen

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 14-04-2012]

Afdeling 2. Verboden en verplichtingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 3. Sancties

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk 2a. Afgifte van milieuverklaringen bodemkwaliteit

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d

Artikel 25e

Artikel 25f

Artikel 25g

Hoofdstuk 3a. Handelingen met bouwstoffen

Artikel 25h

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33b [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33c [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 33d [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 40 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 55 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 60 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 61 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 62 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 63 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 64 [Vervallen per 01-01-2024]

Hoofdstuk 5. Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 65 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 66

Artikel 67 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 68 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 69 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 70 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 71 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 72 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 73 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 74 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 75 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 80

Artikel 81 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 82 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 82a

Artikel 83 [Vervallen per 26-10-2010]

Artikel 84

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2024]