Home

Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

Geldig vanaf 1 juli 2007
Geldig vanaf 1 juli 2007

Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-05-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2006, kenmerk DWJZ/SWW-2732373;

Gelet op de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen, de Opiumwet, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg, de Warenwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet op de orgaandonatie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet milieubeheer, het Wetboek van Koophandel en de Diergeneesmiddelenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 februari 2007, nr. W13.07.0008/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 maart 2007, kenmerk DWJZ/SWW-2753622

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1.1

[Wijzigt het Besluit actieve implantaten.]

Artikel 1.2

[Wijzigt het Besluit medische hulpmiddelen.]

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Artikel 1.7

Artikel 1.8

Artikel 1.9

Artikel 1.10

Artikel 1.11

Artikel 1.12

Artikel 1.13

Artikel 1.14

Artikel 1.15

Artikel 1.16

Artikel 1.17

Hoofdstuk 2. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Artikel 2.1

Hoofdstuk 3. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 3.1

Hoofdstuk 4. Verkeer en Waterstaat

Artikel 4.1

Hoofdstuk 5. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

Artikel 6.2