Home

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Geldig vanaf 21 mei 2020
Geldig vanaf 21 mei 2020

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-05-2020]

Aanhef

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Artikel 2

Van de bij of krachtens de wet gestelde regels zijn vrijgesteld instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel j, van de wet, voor zover zij beroeps- of bedrijfsmatig gelegenheid geven als bedoeld in de artikelen 3, 8, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen of activiteiten verrichten als bedoeld in de artikelen 7a, 30b en 30h van die wet.

Artikel 2a

1.

De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, onderdeel c, met uitzondering voor zover het betreft de instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel d, van de wet, en onderdelen e en f van de wet, verstrekken aan de Minister van Financiën op diens verzoek onverwijld alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet.

2.

De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen.

3.

De toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere autoriteiten die belast zijn met de uitvoering en handhaving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van hun taken.

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 25-07-2018]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 25-07-2018]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13