Home

Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft

Geldig vanaf 21 juli 2019
Geldig vanaf 21 juli 2019

Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-07-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 november 2008, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag/Effectenverkeer, nr. FM 2008-2941 M;

Gelet op richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390), richtlijn nr. 2007/14/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen van 8 maart 2007 tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten (PbEU L 69) en de artikelen 5:25i, 5:25w, 5:33, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, tweede volzin, 5:38, vierde lid, 5:44, 5:45, tiende lid en 5:46, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 8 december 2008, nr. W06.08.0504/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 15 december 2008 (nr. FM/2008/3186 M);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1a

Dit besluit berust mede op de artikelen 5:3 en 5:25c van de wet.

Hoofdstuk II. Bepalingen over halfjaarlijkse financiële verslaggeving

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk III. [Vervallen per 12-07-2017]

Artikel 4 [Vervallen per 12-07-2017]

Hoofdstuk IV. Bepalingen over algemeenverkrijgbaarstelling en opslag gereglementeerde informatie

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk V. Bepalingen voor uitgevende instelling met zetel in een staat die geen lidstaat is

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk VI. Bepalingen voor beleggingsinstellingen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15 [Vervallen per 22-07-2013]

Artikel 16 [Vervallen per 22-07-2013]

Artikel 17 [Vervallen per 22-07-2013]

Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding- en slotbepalingen

Artikel 18

Artikel 19