Home

Postwet 2009

Geldig vanaf 1 januari 2019
Geldig vanaf 1 januari 2019

Postwet 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, rekening houdend met richtlijn 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998 L 15), wenselijk is de bepalingen met betrekking tot het postvervoer aan te passen aan een volledig geliberaliseerde markt voor postdiensten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  2. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  3. akten van de Wereldpostunie: de op 10 juli 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie (Trb. 1965, 170) en de daarbij behorende voor Nederland bindende verdragen, reglementen en protocollen (Trb. 1965, 170 en Trb. 2002, 205);

  4. bindende gedragslijn: een zelfstandige last die niet wegens een overtreding wordt opgelegd;

  5. zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke voorschriften.

2.

Bij besluit van Onze Minister kunnen de vindplaatsen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, worden gewijzigd. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk 2. Regels voor postvervoerbedrijven

§ 2.1. Briefgeheim

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 2.2. Klachtbehandeling door postvervoerbedrijven

Artikel 7

§ 2.3. Arbeidsvoorwaarden

Artikel 8

Hoofdstuk 3. Onderlinge dienstverlening

Artikel 9 [Vervallen per 01-08-2017]

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 3a. Verplichtingen voor een postvervoerbedrijf dat beschikt over aanmerkelijke marktmacht

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

Artikel 13d

Artikel 13e

Artikel 13f

Artikel 13g

Artikel 13h

Artikel 13i

Artikel 13j

Artikel 13k

Hoofdstuk 4. Universele postdienst

§ 4.1. Algemeen

Artikel 14

§ 4.2. Aanwijzing verlener van universele postdienst

Artikel 15

§ 4.3. Omvang universele postdienst

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

§ 4.4. Verplichtingen voor de universele postdienstverlener

Artikel 18a

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 4.5. Voorwaarden en tarieven voor de universele postdienst

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 4.6. Aansprakelijkheid verlener van de universele postdienst

Artikel 29

§ 4.7. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 5. Wereldpostunie

Artikel 32

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving

§ 7.1. Algemeen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

§ 7.2. Registratie

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

§ 7.3. Aanwijzingen

Artikel 47

§ 7.4. Bestuursdwang

Artikel 48

§ 7.5. Bestuurlijke boete

Artikel 49

Artikel 50 [Vervallen per 08-02-2012]

Artikel 51 [Vervallen per 08-02-2012]

Artikel 52 [Vervallen per 08-02-2012]

Artikel 53 [Vervallen per 08-02-2012]

Artikel 54 [Vervallen per 08-02-2012]

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 8. Geschillenbeslechting

Artikel 58

Artikel 59 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 64 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 65 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 10. Implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen

Artikel 66

Hoofdstuk 11. Buitengewone omstandigheden

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70 [Nog niet in werking]

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk 12. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 73 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 13. Wijziging in andere wetten

§ 13.1. Ministerie van Justitie

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

§ 13.2. Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 79

§ 13.3. Ministerie van Financiën

Artikel 80

Artikel 81

§ 13.4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel 82

§ 13.5. Ministerie van Economische Zaken

Artikel 83

Hoofdstuk 14. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 84

Artikel 85 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90