Home

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juli 2009, VGP/VV 2938337, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Gelet op:

 • verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 354) inzake voedingsenzymen en tot wijziging van richtlijn 83/417/EEG van de Raad, verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, richtlijn 2000/13/EG, richtlijn 2001/112/EG van de Raad en verordening (EG) 258/97;

 • verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU L 354);

 • verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 354) inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1601/91 van de Raad, verordening nr. (EG)2232/96, verordening (EG) nr. 110/2008 en richtlijn 2000/13/EG; en

 • de artikelen 4, eerste lid, 8, eerste lid, 13, onder a, 14, en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2009, no. W13.09.0226/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 augustus 2009, VGP/VV 2946961 uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. verordening (EG) 1332/2008: verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 354) inzake voedingsenzymen en tot wijziging van richtlijn 83/417/EEG van de Raad, verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad, richtlijn 2000/13/EG, richtlijn 2001/112/EG van de Raad en verordening (EG) 258/97;

 2. verordening (EG) 1333/2008: verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU L 354);

 3. verordening (EG) 1334/2008: verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 (PbEU L 354) inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1601/91 van de Raad, verordening nr. (EG)2232/96, verordening (EG) nr. 110/2008 en richtlijn 2000/13/EG;

 4. verordening (EG) 2065/2003: verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma’s (PbEU L 309).

Artikel 2

1.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, 5, 10, eerste lid, 11, eerste tot en met derde lid, 12 en 14, van verordening (EG) 1332/2008.

2.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, eerste, tweede en vijfde lid, 5, 15, 16, 17, 21, eerste lid, 22, eerste, tweede en derde lid, 23, 24, eerste lid, en 26, van verordening (EG) 1333/2008.

3.

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, 5, 6, eerste en tweede lid, 7, 10, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17 en 19, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) 1334/2008.

4.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3.

5.

Het is verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 4 vastgestelde voorschriften.

6.

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) 2065/2003.

Artikel 3

De informatie, bedoeld in:

 1. artikel 11 van verordening (EG) 1332/2008;

 2. artikel 22 van verordening (EG) 1333/2008; en

 3. artikel 15 van verordening (EG) 1334/2008;

wordt in ieder geval vermeld in de Engelse of de Nederlandse taal.

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21