Home

Regeling diervoeders 2012

Geldig van 1 januari 2017 tot 29 april 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 29 april 2018

Regeling diervoeders 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 29-04-2018]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op:

 • Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

 • Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

 • Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273)

 • Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268);

 • Verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levenmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PbEU L 268);

 • Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PbEU L 268);

 • Verordening (EG) nr. 882/2004 van Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU 2004, 191);

 • Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne (PbEU 2005, 35);

 • Verordening (EG) nr. 470/2009: verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 152/11);

 • Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PbEU L 194);

 • Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (PbEU L 229);

 • Richtlijn nr. 82/475/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 juni 1982 tot vaststelling van de categorieën van voedermiddelen die mogen worden gebruikt voor het etiketteren van mengvoeders voor huisdieren (PbEG L 213);

 • Richtlijn nr. 95/53/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 oktober 1995 tot vaststelling van de beginselen inzake de organisatie van de officiële controles op het gebied van diervoeding (PbEG L 265);

 • Richtlijn nr. 95/69/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 december 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding en tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG en 82/471/EEG (PbEG L 332);

 • Richtlijn nr. 98/51/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 9 juli 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 95/69/EG van de Raad houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding (PbEG L 208);

 • Richtlijn nr. 98/68/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 september 1998 tot vaststelling van het in artikel 9, lid 1, van Richtlijn 95/53/EG van de Raad bedoelde modeldocument en van controlevoorschriften bij de invoer van diervoeder uit derde landen in de Gemeenschap (PbEG L 261);

 • Richtlijn nr. 2002/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 mei 2002 inzake ongewenste stoffen in diervoeding (PbEG L 140);

 • Richtlijn nr. 2008/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (PbEG L 69);

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b, 3, 6, eerste en vierde lid, 7, derde lid, 10, eerste lid, 12, 15, tweede lid, 16, tweede, vierde en vijfde lid, 17, 22, derde lid, 23, 24, 25, eerste en vierde lid, 28, tweede lid, 32, vierde lid, en 34 van de Kaderwet diervoeders en op de artikelen 7, 12, 17, 21, 24, 27 en 28 van het Besluit diervoeders;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit diervoeders 2012;

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • lidstaat: land dat lid is van de Europese Economische Ruimte;

 • derde land: land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte;

 • werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. richtlijn nr. 2001/18/EG: richtlijn nr. 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (PbEG L 106);

 2. richtlijn nr. 2008/38/EG: richtlijn nr. 2008/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 5 maart 2008 tot vaststelling van de lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel (PbEG L 69);

 3. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG 1996, L 125);

 4. uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 91/2013 van de Commissie van 31 januari 2013 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van grondnoten uit Ghana en India, okra’s en kerrieblad uit India en zaden van watermeloenen uit Nigeria en houdende wijziging van Verordeningen (EG) nr. 669/2009 en (EG) nr. 1152/2009;

 5. verordening (EG) nr. 1069/2009: verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300);

 6. verordening (EG) nr. 396/2005: verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (PbEU 2005, L 70);

 7. verordening (EG) nr. 889/2008: verordening (EG) nr. 889/2008 van de commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PBEU 2008, L 250);

 8. verordening (EG) nr. 669/2009: verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 2006/504/EG (PbEU L 194);

 9. verordening (EU) nr. 37/2010: verordening (EU) nr. 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 betreffende farmacologisch werkzame stoffen en de indeling daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorpsrong (PbEU L 15).

Hoofdstuk 2. Ongewenste stoffen in diervoeders, verboden voedermiddelen en onder beperkingen toegestane middelen en stoffen in biologische diervoeders

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 3. Regels ter uitvoering van communautaire verordeningen

§ 1a. Algemene regels ter uitvoering van communautaire verordeningen

Artikel 6a

§ 1b. Regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 999/2001

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 16-12-2015]

Artikel 9 [Vervallen per 05-07-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 05-07-2013]

Artikel 11 [Vervallen per 05-07-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 2. Regels ter uitvoering van verordening (EG) nr. 183/2005

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3. Regels ter uitvoering van overige Europese verordeningen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2017]

§ 4. De aanvraag tot erkenning, registratie of goedkeuring, vereist op grond van Europese verordeningen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Hoofdstuk 4. Regels over de in- en uitvoer

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 35 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 36 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 37 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 38 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 38a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 39 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 40 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 40a [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 41 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 42 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 43 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 44 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 45 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 46 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 47 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 48 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 49 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 50 [Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 51 [Vervallen per 01-03-2014]

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

§ 1. Aanwijzing toevoegingsmiddelen en andere producten als bedoeld in artikel 7 van de wet

Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 2. Aanwijzing toezichthouders en laboratoria

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 55

Artikel 56

§ 3. Aanwijzing schadelijke stoffen

Artikel 57

§ 4. Nadere regelen over het gebruik van toevoegingsmiddelen, vervangende voederproteïnen of een product met een mogelijk ongewenste stof in een proefstadium of voor onderzoeksdoeleinden

Artikel 58 [Vervallen per 16-12-2015]

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 60a

§ 5. Verrichtingen op verzoek

Artikel 61

§ 6. Nadere regelen omtrent het verstrekken van inlichtingen

Artikel 62

Artikel 63

§ 7. Heronderzoek

Artikel 64

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 65b [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 8. Wijziging en intrekking van andere regelingen

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 71

Artikel 72

Bijlage 1. behorend bij artikel 56

Bijlage 2. behorend bij artikel 56