Home

Wet geldstelsel BES

Geldig vanaf 1 juli 2012
Geldig vanaf 1 juli 2012

Wet geldstelsel BES

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba is overeengekomen dat zij als openbare lichamen een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel krijgen en dat het in verband hiermee wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de munteenheid en de wettige betaalmiddelen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en dat het met het oog op de transitie voorts wenselijk is om enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard te treffen, waaronder de tijdelijke voortzetting van het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Het geldstelsel van de openbare lichamen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

  2. dollar: de gelijknamige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika;

  3. dollarbiljetten en dollarmunten: als wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika in omloop zijnde bankbiljetten en munten;

  4. openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  5. kredietinstelling: kredietinstelling in de zin van de Wet financiële markten BES.

Artikel 2

1.

De munteenheid van de openbare lichamen is de dollar. De rekeneenheid is één dollar; de dollar is verdeeld in honderd centen.

2.

Bij in cijfers aangegeven bedragen kan de dollar worden aangeduid met de letters «USD» of het symbool «$», geplaatst voor het bedrag.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 2. Overgangsbepalingen in verband met invoering van de dollar

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

§ 2a. Tijdelijke voorzetting van het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

Artikel 13d

Artikel 13e

Artikel 13f

§ 2b. Raad van Beroep voor belastingzaken

Artikel 13g

Artikel 13h

Artikel 13i

Artikel 13j

§ 2c. Aanpassingen van Nederlandse fiscale wetgeving

Artikel 13k

Artikel 13l

Artikel 13m

Artikel 13n

Artikel 13o

Artikel 13p

Artikel 13q

Artikel 13r

Artikel 13s

Artikel 13t

Artikel 13u

Artikel 13v

Artikel 13w

§ 2d. Wijzigingen in overige wetgeving

Artikel 13x

Artikel 13y

Artikel 13z

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18