Home

Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie

Geldig vanaf 19 april 2023
Geldig vanaf 19 april 2023

Wet uitvoering EU-handelingen energie-efficiëntie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in het belang van energiebesparing, regels te stellen ter uitvoering van richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 (PbEG L 114) betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van richtlijn 93/76/EEG van de Raad en deze regels samen te voegen met de Wet energiebesparing toestellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Energiebesparing

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. a.

  Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 2. b.

  energie: alle vormen van energieproducten, brandstoffen, warmte, hernieuwbare energie, elektriciteit of elke andere vorm van energie;

 3. c.

  koudenet: geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van koude, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of van een beheerder van een koudenet en strekken tot toe- of afvoer van koude ten behoeve van dat gebouw of werk;

 4. d.

  warmte: thermische energie die ten behoeve van ruimteverwarming of verwarming van tapwater wordt geleverd door middel van transport van water;

 5. e.

  koude: koud water bestemd voor ruimtekoeling;

 6. f.

  eindafnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die energie koopt voor eigen eindgebruik;

 7. g.

  energiegerelateerd product: energiegerelateerd product als bedoeld in artikel 2, onder 1, van Verordening (EU) 2017/1369;

 8. h.

  Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 9. i.

  Verordening (EU) 2017/1369: Verordening (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30 (PbEU 2017, L 189);

 10. i.

  energie-audit: energie-audit als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2012/27/EU;

 11. j.

  grote onderneming: onderneming die geen micro, kleine of middelgrote onderneming is als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2012/27/EU;

 12. k.

  richtlijn 2012/27/EU: richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PbEU 2012, L 315);

 13. m.

  verordening (EU) 2019/1020: Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PbEU 2019, L 169).

§ 2. Meetinrichtingen voor levering van koude

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 05-03-2011]

§ 3. Verbruiks- en indicatief kosten overzicht van koude

Artikel 4

§ 4. Informatieverstrekking over energie

Artikel 5

§ 5. Meetinrichtingen voor levering van elektriciteit, gas en warmte, facturering van en informatieverstrekking over elektriciteit en gas

Artikel 6

Artikel 6a

§ 6. Monitoring

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk 2. Energiebesparing energiegerelateerde producten

§ 1. Energiegerelateerde producten

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Hoofdstuk 2a. Energiebesparing door grote ondernemingen

Artikel 18

Artikel 18a

Hoofdstuk 3. Handhaving energiebesparing

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 28 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 29 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 30 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 4. Handhaving energiebesparing energiegerelateerde producten

Artikel 31

Artikel 31a

Artikel 31b

Artikel 31c

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 33d

Artikel 33e

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 34a

Hoofdstuk 6. Wijziging van andere wetten

Artikel 35

Artikel 36

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 05-03-2011]

Artikel 43

Artikel 44