Home

Regeling Bouwbesluit 2012

Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2023 tot 1 januari 2024

Regeling Bouwbesluit 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2023 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gelet op de artikelen 1.5, 1.9, vierde lid, 1.10, 1.11, tweede lid, 2.108, tweede lid, 5.9, derde lid, 6.23, tweede lid, 6.29, tweede lid, en 8.9 van het Bouwbesluit 2012, op richtlijn nr. 89/106/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde producten (PbEG L 40), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 (PbEG L 220) en verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU L 88);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • aangemelde instantie: instantie als bedoeld in artikel 39 van de verordening bouwproducten;

  • aanmeldende autoriteit: autoriteit als bedoeld in artikel 40 van de verordening bouwproducten;

  • bedreigd subbrandcompartiment: subbrandcompartiment waarin een brand begint;

  • besluit: Bouwbesluit 2012;

  • bijeenkomstgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer bijeenkomstfuncties en nevenfuncties daarvan;

  • celgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend een of meer celfuncties en nevenfuncties daarvan;

  • ISSO: publicatie van het Kennisinstituut voor de Installatiesector;

  • minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • technische beoordelingsinstantie: instantie als bedoeld in artikel 29 van de verordening bouwproducten;

  • veiligheidsafstand: aanwezige loodrechte afstand tussen het wateroppervlak en het laagste punt van de ingedompelde zijde waarboven een drijvend bouwwerk niet meer waterdicht is, bepaald volgens NEN 2778.

Paragraaf 1.2. NEN

Artikel 1.2

Paragraaf 1.3. CE-markeringen

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Paragraaf 1.4. Kwaliteitsverklaringen

Artikel 1.7

Artikel 1.8 [Vervallen per 22-04-2022]

Artikel 1.9 [Vervallen per 22-04-2022]

Paragraaf 1.5. Inspectieschema’s

Artikel 1.10

Artikel 1.11

Artikel 1.12

Paragraaf 1.6. Veilig onderhoud

Artikel 1.13

Paragraaf 1.7. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Artikel 1.14

Artikel 1.15

Artikel 1.16

Artikel 1.17

Artikel 1.18

Artikel 1.19

Artikel 1.20

Artikel 1.21

Artikel 1.22

Artikel 1.23

Hoofdstuk 2. Veiligheidsvoorschriften

Paragraaf 2.1. Opvang- en doorstroomcapaciteit

Artikel 2.1

Paragraaf 2.2. Installaties

Artikel 2.2

Artikel 2.3 [Vervallen per 01-01-2021]

Paragraaf 2.3. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Paragraaf 2.4. Drijvende bouwwerken

Artikel 2.11

Artikel 2.12

Artikel 2.13

Artikel 2.14

Artikel 2.15

Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en milieu

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2a

Artikel 3.3

Artikel 3.3a

Artikel 3.3b

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Artikel 3.10

Artikel 3.11

Hoofdstuk 3a. Verwarmingssystemen en airconditioningsystemen

Artikel 3a.1. Keuring verwarmingssysteem

Artikel 3a.2. Keuring airconditioningsysteem

Artikel 3a.3. Keuring gecombineerde verwarmings- en airconditioningsystemen

Artikel 3a.4. Exameninstellingen

Artikel 3a.5. Examens

Artikel 3a.6. Diploma’s

Artikel 3a.7. Registratie diploma’s

Artikel 3a.8. Bijscholing deskundigen

Artikel 3a.9. Afmelding verwarmingssystemen en airconditioningsystemen

Hoofdstuk 4. Scheiden bouw- en sloopafval

Artikel 4.1

Hoofdstuk 5. Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen

Paragraaf 5.1. Nieuwbouw

Artikel 5.1. NEN 1006

Artikel 5.1a. NEN 1010

Artikel 5.2. NEN 1087

Artikel 5.3. NEN 2057

Artikel 5.3a. NEN 2535 en NEN 2575

Artikel 5.4. NEN 2654-1

Artikel 5.5. NEN 2654-2

Artikel 5.6. NEN 2757

Artikel 5.7. NEN 5077

Artikel 5.8. NEN 7120

Artikel 5.8a. NEN-EN 1838

Artikel 5.8b. NEN-EN 1990

Artikel 5.8c [Vervallen per 01-01-2021]

Paragraaf 5.2. Bestaande bouw

Artikel 5.9. NEN 2057

Artikel 5.9a. NEN 2535

Artikel 5.9b. NEN 2575

Artikel 5.10. NEN 8062

Artikel 5.10a [Vervallen per 01-01-2021]

Hoofdstuk 5a. Onderzoeksverplichting zorgplicht

5.11. Galerijflats

Artikel 5.12. Zwembaden

Artikel 5.13. Breedplaatvloeren

Hoofdstuk 5b. Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 5.14. Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger

Artikel 5.15. Administratieve organisatie kwaliteitsborger

Artikel 5.16. Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder

Artikel 5.17. Formulier verklaring kwaliteitsborger

Artikel 5.18. Formulier aanvraag toelating instrument

Artikel 5.19. Verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Bijlage I. behorende bij artikel 1.2

Bijlage II. behorende bij artikel 1.2

Bijlage IIa. behorende bij artikel 1.23, eerste lid , van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage III. behorende bij artikel 3.3 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage IV. behorende bij artikel 3a.2 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage V. behorende bij artikel 3a.5 (nieuw) en 3a.8 (nieuw) van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage VI [Vervallen per 10-03-2022]

Bijlage VII. behorende bij artikel 3.10 van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage VIII. behorende bij artikel 3.11, tweede lid , van de Regeling Bouwbesluit 2012

Bijlage IX. Formulier verklaring kwaliteitsborger

Bijlage X. Aanvraagformulier toelating instrument