Home

Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen

Geldig vanaf 1 april 2022
Geldig vanaf 1 april 2022

Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2022]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. wet: Wet arbeid vreemdelingen;

 2. melding: de verplichting voor een werkgever om vooraf schriftelijk te melden dat hij een vreemdeling in Nederland arbeid laat verrichten als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de wet.

Artikel 2. Bevoegde instantie

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is de instantie waaraan een werkgever de melding doet.

Artikel 3. Inhoud melding en bewijsstukken

1.

Een melding wordt, onder overlegging van een schriftelijk en naar waarheid afgelegde verklaring, opgesteld op een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt formulier, gedaan door:

 1. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 5.2 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: het kenmerk van het goedgekeurde traject, de gegevens van de werkgever in Nederland, de naam, het adres, en indien van toepassing, het KvK-nummer of vergelijkbare registratiegegevens in het land van vestiging van de in het buitenland gevestigde onderneming, werkgever of opdrachtgever, de identiteitsgegevens van de vreemdeling, de omschrijving, aard en duur van de werkzaamheden, en het adres van de werkplek in Nederland;

 2. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 2.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: de naam en het adres van de werkgever en van de onderwijsinstelling, de identiteit van de student aan een Academie van Bouwkunst, de duur van het contract en de aard van de werkzaamheden;

 3. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 2.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt: de naam, het adres en het KvK-nummer of registratiegegevens in de andere EU-lidstaat, van de werkgever, de identiteitsgegevens van de vreemdeling, de aard en duur van de werkzaamheden en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

 4. de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, die meldt:

  1. 1°.

   de gegevens van de werkgever: bedrijfsnaam, vestigingsadres, postcode en vestigingsplaats, KvK-nummer en sector;

  2. 2°.

   de identiteitsgegevens van de vreemdeling: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, het documentnummer van het identificerend document dan wel het vreemdelingennummer, bedoeld in artikel 107, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

  3. 3°.

   gegevens over de werkzaamheden: begin- en einddatum van het dienstverband, functie, omschrijving en plaats van de werkzaamheden, arbeidsduur, voor zover van toepassing, de toepasselijke cao, het loon, en, voor zover daarin wordt voorzien door de werkgever, gegevens over de huisvesting.

2.

In dit artikel wordt verstaan onder het KvK-nummer: het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer over een onderneming in het handelsregister.

3.

Een melding door middel van een A-1 verklaring, ingediend voor 1 juli 2017, door de werkgever van de vreemdeling, bedoeld in artikel 4.6 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, wordt beschouwd als melding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

4.

Een aanvraag tot een tewerkstellingsvergunning voor een vreemdeling als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, ingediend vóór de inwerkingtreding van het eerste lid, onderdeel d, wordt beschouwd als een melding als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d.

5.

De vreemdeling, bedoeld in artikel II, eerste en tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 in verband met een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht, gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, die wordt tewerkgesteld op grond van artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, wordt voor de werking van het eerste lid, onderdeel d, en het vierde lid, beschouwd als een vreemdeling in de zin van artikel 6.5 van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022.

Artikel 3a. Melding gedetacheerde werknemers

Artikel 4. Inwerkingtreding en vervaldatum

Artikel 5. Citeertitel