Home

Aanbestedingswet 2012

Geldig vanaf 2 maart 2022
Geldig vanaf 2 maart 2022

Aanbestedingswet 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-03-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEU L 134) en richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEU L 134) opnieuw te implementeren ten behoeve van een goede uitvoering en naleving van de uit deze richtlijnen voortvloeiende voorschriften, en ten behoeve van verbetering en vereenvoudiging van de integriteitstoetsing en van voorschriften van administratieve aard, en voorts ook enige regels van inhoudelijke en administratieve aard te stellen met betrekking tot andere opdrachten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Deel 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanbestedende dienst: de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen;

 • aanbestedingsstukken: alle stukken die door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf worden opgesteld of vermeld ter omschrijving of bepaling van onderdelen van de aanbesteding of de procedure;

 • aankoopcentrale: een aanbestedende dienst die of speciale-sectorbedrijf dat een gecentraliseerde aankoopactiviteit en eventueel een aanvullende aankoopactiviteit verricht;

 • aannemer: een ieder die de uitvoering van werken op de markt aanbiedt;

 • aanvullende aankoopactiviteit: een activiteit die bestaat uit het verlenen van ondersteuning aan een aankoopactiviteit, in het bijzonder op de volgende wijzen:

  1. door het beschikbaar stellen van technische infrastructuur die aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven in staat stelt overheidsopdrachten respectievelijk speciale-sectoropdrachten te plaatsen;

  2. door advisering over het verloop of de opzet van aanbestedingsprocedures;

  3. door voorbereiding en beheer van aanbestedingsprocedures namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende dienst of het betrokken speciale-sectorbedrijf;

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • bijzonder recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een beperkt aantal ondernemingen wordt verleend en waarbij binnen een bepaald geografisch gebied:

  1. het aantal van deze ondernemingen die een dienst mogen verrichten of een activiteit mogen uitoefenen op een andere wijze dan volgens objectieve, evenredige en niet-discriminerende criteria tot twee of meer wordt beperkt,

  2. verscheidene concurrerende ondernemingen die een dienst mogen verrichten of een activiteit mogen uitoefenen op een andere wijze dan volgens deze criteria worden aangewezen, of

  3. op een andere wijze dan volgens deze criteria aan een of meer ondernemingen die een dienst mogen verrichten of een activiteit mogen uitoefenen voordelen worden toegekend, waardoor enige andere onderneming aanzienlijk wordt belemmerd in de mogelijkheid om dezelfde activiteiten binnen hetzelfde geografische gebied onder in wezen dezelfde omstandigheden uit te oefenen;

 • centrale aanbestedende dienst: een aanbestedende dienst, genoemd in bijlage I van richtlijn 2014/24/EU;

 • concessiehouder: een ondernemer aan wie een concessieopdracht is gegund;

 • concessieopdracht: een concessieopdracht voor diensten of een concessieopdracht voor werken;

 • concessieopdracht voor diensten: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder overheidsopdracht voor werken, en waarvoor de tegenprestatie bestaat uit hetzij uitsluitend het recht de dienst die het voorwerp van de overeenkomst vormt, te exploiteren, hetzij uit dit recht en een betaling;

 • concessieopdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en die betrekking heeft op:

  1. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken die betrekking hebben op een in bijlage I van richtlijn 2014/23/EU aangewezen activiteit, of

  2. een werk dan wel het verwezenlijken, met welke middelen dan ook, van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf die een beslissende invloed uitoefenen op het soort werk of op het ontwerp van het werk,

  waarvoor de tegenprestatie bestaat uit hetzij uitsluitend het recht het werk dat het voorwerp van de opdracht vormt, te exploiteren, hetzij uit dit recht en een betaling;

 • conformiteitsbeoordelingsinstantie: een instantie die conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verricht en die geaccrediteerd is overeenkomstig verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU 2008, L 218);

 • CPV: de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, vastgesteld bij verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PbEG 2002, L 340);

 • dienstverlener: een ieder die diensten op de markt aanbiedt;

 • dynamisch aankoopsysteem: een elektronisch proces voor het doen van gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten, waarvan de kenmerken wegens de algemene beschikbaarheid op de markt voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf, dat is beperkt in de tijd en gedurende de gehele looptijd openstaat voor ondernemers die aan de eisen voor toelating tot het systeem voldoen;

 • eigen verklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 2.84, eerste lid;

 • elektronisch middel: een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en gegevensopslag, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

 • elektronisch systeem voor aanbestedingen: het elektronische systeem voor aanbestedingen, bedoeld in artikel 4.13;

 • elektronische factuur: factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;

 • elektronische veiling: een zich herhalend elektronisch proces voor de presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat klassering op basis van automatische beoordelingsmethoden mogelijk maakt;

 • gecentraliseerde aankoopactiviteit: een activiteit die permanent plaatsvindt op een van de volgende wijzen:

  1. de verwerving van leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven;

  2. het plaatsen van overheidsopdrachten respectievelijk speciale-sectoropdrachten die bestemd zijn voor aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven;

 • gedragsverklaring aanbesteden: een verklaring als bedoeld in artikel 4.1;

 • gegadigde: een ondernemer die heeft verzocht om een uitnodiging, of is uitgenodigd, om deel te nemen aan een niet-openbare procedure, een procedure van de concurrentiegerichte dialoog, een mededingingsprocedure met onderhandeling, een procedure van het innovatiepartnerschap, een onderhandelingsprocedure met aankondiging, een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging of een procedure voor de gunning van een concessieopdracht;

 • gunningsbeslissing: de keuze van de aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf voor de ondernemer met wie hij voornemens is de overeenkomst waarop de procedure betrekking had te sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen overeenkomst te sluiten;

 • innovatie: de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, een nieuwe of aanmerkelijk verbeterde dienst of een nieuw of aanmerkelijk verbeterd proces;

 • inschrijver: een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend;

 • keurmerk: document, certificaat of getuigschrift dat bevestigt dat een werk, product, dienst, proces of procedure aan bepaalde eisen voldoet;

 • keurmerkeis: de voorschriften waaraan een product, dienst, proces of procedure moet voldoen om een keurmerk te verkrijgen;

 • levenscyclus: alle opeenvolgende of onderling verbonden stadia in het bestaan van een product of werk of bij het verlenen van een dienst;

 • leverancier: een ieder die producten op de markt aanbiedt;

 • mededeling van de gunningsbeslissing: een schriftelijke kennisgeving die voldoet aan de in artikel 2.130 gestelde eisen;

 • mededingingsprocedure met onderhandeling: procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming, maar uitsluitend de door de aanbestedende dienst geselecteerde ondernemers een eerste inschrijving mogen indienen en waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van hen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt;

 • niet-openbare procedure: procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming, maar alleen de door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf geselecteerde ondernemers mogen inschrijven;

 • ondernemer: een aannemer, leverancier of dienstverlener;

 • onderhandelingsprocedure: procedure waarbij de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf met door hem geselecteerde ondernemers overleg pleegt en door middel van onderhandelingen met een of meer van hen de voorwaarden voor de opdracht vaststelt;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • openbare procedure: procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging mogen inschrijven;

 • overheidsbedrijf: een bedrijf waarop een aanbestedende dienst rechtstreeks of middellijk een overheersende invloed kan uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelneming of de op het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften;

 • overheidsopdracht: een overheidsopdracht voor werken, een overheidsopdracht voor leveringen, een overheidsopdracht voor diensten of een raamovereenkomst;

 • overheidsopdracht voor diensten: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder overheidsopdracht voor werken;

 • overheidsopdracht voor leveringen: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer leveranciers en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op:

  1. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten of

  2. de levering van producten en die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering;

 • overheidsopdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten en die betrekking heeft op:

  1. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage II van richtlijn 2014/24/EU bedoelde activiteiten,

  2. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk, of

  3. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst die een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk;

 • prijsvraag: procedure die tot doel heeft een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf een plan of een ontwerp te verschaffen dat na een aankondiging van de opdracht door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen;

 • procedure van de concurrentiegerichte dialoog: procedure waarbij alle ondernemers naar aanleiding van een aankondiging een verzoek mogen doen tot deelneming en waarbij de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten ondernemers, teneinde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde ondernemers zullen worden uitgenodigd om in te schrijven;

 • procedure van het innovatiepartnerschap: procedure waarbij alle ondernemers een verzoek tot deelneming mogen indienen naar aanleiding van een aankondiging voor een opdracht die is gericht op de ontwikkeling en aanschaf van een innovatief product of werk of een innovatieve dienst welke niet reeds op de markt beschikbaar is en waarbij door middel van onderhandelingen met een of meer van hen naar definitieve inschrijvingen wordt toegewerkt;

 • publiekrechtelijke instelling: een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

  1. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd,

  2. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of

  3. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen;

 • raamovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen overheidsopdrachten of speciale-sectoropdrachten vast te leggen;

 • richtlijn 1977/249/EEG: richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PbEG 1977, L 78);

 • richtlijn 2010/13/EU: richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PbEU 2013, L 95);

 • richtlijn 2014/23/EU: richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PbEU 2014, L 94);

 • richtlijn 2014/24/EU: richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PbEU 2014, L 94);

 • richtlijn 2014/25/EU: richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PbEU 2014, L 94);

 • richtlijn 2014/55/EU: richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014, L 133);

 • schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie;

 • speciale-sectorbedrijf:

  1. een aanbestedende dienst,

  2. een overheidsbedrijf,

  3. een bedrijf of instelling waaraan door een aanbestedende dienst een bijzonder recht of een uitsluitend recht is verleend,

  voorzover die dienst, dat bedrijf of die instelling een activiteit uitoefent als bedoeld in de artikelen 3.1 tot en met 3.6, tenzij de desbetreffende activiteit op grond van artikel 3.21 is uitgezonderd;

 • speciale-sectoropdracht: een speciale-sectoropdracht voor werken, een speciale-sectoropdracht voor leveringen, een speciale-sectoropdracht voor diensten of een raamovereenkomst;

 • speciale-sectoropdracht voor diensten:een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer speciale-sectorbedrijven en die betrekking heeft op het verlenen van andere diensten dan die welke vallen onder speciale-sectoropdracht voor werken;

 • speciale-sectoropdracht voor leveringen: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een of meer leveranciers en een of meer speciale-sectorbedrijven is gesloten en die betrekking heeft op:

  1. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten of

  2. de levering van producten en die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering;

 • speciale-sectoropdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die tussen een of meer aannemers en een of meer speciale-sectorbedrijven is gesloten en die betrekking heeft op:

  1. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken die betrekking hebben op een van de in bijlage I van richtlijn 2014/25/EU bedoelde activiteiten,

  2. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk of

  3. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat voldoet aan de eisen van het speciale-sectorbedrijf dat een beslissende invloed uitoefent op het soort werk of het ontwerp van het werk;

 • uitsluitend recht: een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onderneming het recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied een dienst te verrichten of een activiteit uit te oefenen;

 • werk: het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Artikel 1.2

Artikel 1.3

Hoofdstuk 1.2. Beginselen en uitgangspunten bij aanbesteden

Afdeling 1.2.1. Algemene bepaling voor het sluiten van schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel voor het verrichten van werken, leveringen of diensten

Artikel 1.4
Artikel 1.5
Artikel 1.6

Afdeling 1.2.2. Beginselen bij Europese aanbestedingen

Artikel 1.7
Artikel 1.8
Artikel 1.9
Artikel 1.10
Artikel 1.10a
Artikel 1.10b

Afdeling 1.2.3. Uitgangspunten bij nationale aanbestedingen

Artikel 1.11
Artikel 1.12
Artikel 1.13

Afdeling 1.2.4. Uitgangspunten bij de meervoudig onderhandse procedure

Artikel 1.14
Artikel 1.15
Artikel 1.16

Hoofdstuk 1.3. Administratieve voorschriften bij aanbestedingen

Artikel 1.17

Artikel 1.18

Artikel 1.19

Artikel 1.20

Artikel 1.21

Artikel 1.21a

Hoofdstuk 1.4. Voorschriften voor het aanbesteden van werken door aanbestedende diensten

Artikel 1.22

Hoofdstuk 1.5. Voorwaarden in verband met in het kader van de Wereldhandelsorganisatie gesloten overeenkomsten

Artikel 1.23

Deel 2. Overheidsopdrachten en prijsvragen voor overheidsopdrachten

Hoofdstuk 2.1. Reikwijdte

Afdeling 2.1.1. Toepassingsbereik

§ 2.1.1.1. Toepassingsbereik overheidsopdrachten
Artikel 2.1
Artikel 2.2
Artikel 2.3
Artikel 2.4 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.5
Artikel 2.6
Artikel 2.6a
Artikel 2.7
Artikel 2.8
Artikel 2.9
Artikel 2.10
§ 2.1.1.1a. Aankoopcentrales en gezamenlijke aanbestedingen
Artikel 2.11
Artikel 2.11a
Artikel 2.11b
§ 2.1.1.2. Afbakening samengestelde opdrachten
Artikel 2.12
Artikel 2.12a
Artikel 2.12b
Artikel 2.12c

Afdeling 2.1.2. Raming van de waarde

§ 2.1.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 2.13
Artikel 2.14
§ 2.1.2.2. De raming van overheidsopdrachten
Artikel 2.15
Artikel 2.15a
Artikel 2.16
Artikel 2.17
Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20
Artikel 2.21
§ 2.1.2.3. De raming van dynamische aankoopsystemen, innovatiepartnerschappen en prijsvragen
Artikel 2.22

Afdeling 2.1.3. Uitgezonderde overheidsopdrachten en prijsvragen

Artikel 2.23
Artikel 2.24
Artikel 2.24a
Artikel 2.24b
Artikel 2.24c

Hoofdstuk 2.2. Procedures voor het plaatsen van opdrachten voor aanbestedende diensten

Afdeling 2.2.1. Algemene procedures

§ 2.2.1.1. Algemeen
Artikel 2.25
§ 2.2.1.2. Openbare procedure
Artikel 2.26
§ 2.2.1.3. Niet-openbare procedure
Artikel 2.27
§ 2.2.1.4. Procedure van de concurrentiegerichte dialoog
Artikel 2.28
Artikel 2.29
§ 2.2.1.5. Mededingingsprocedure met onderhandeling
Artikel 2.30
Artikel 2.31
§ 2.2.1.6. Procedure van het innovatiepartnerschap
Artikel 2.31a
Artikel 2.31b
§ 2.2.1.7. Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Artikel 2.32
Artikel 2.33
Artikel 2.34
Artikel 2.35 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.36
Artikel 2.37
§ 2.2.1.8. Bijzondere voorschriften betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
Artikel 2.38
Artikel 2.39

Afdeling 2.2.3. Bijzondere procedures

§ 2.2.3.1. [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.40 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.41 [Vervallen per 01-07-2016]
§ 2.2.3.2. Procedure van een prijsvraag
Artikel 2.42
Artikel 2.43
§ 2.2.3.3. Procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst
Artikel 2.44
Artikel 2.45
Artikel 2.46
Artikel 2.47
§ 2.2.3.4. Procedure voor een dynamisch aankoopsysteem
Artikel 2.48
Artikel 2.49
Artikel 2.50

Hoofdstuk 2.3. Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning

Afdeling 2.3.1. Algemeen

§ 2.3.1.1. Ondernemers
Artikel 2.51
Artikel 2.52
§ 2.3.1.2. Communicatie en inlichtingen
Artikel 2.52a
Artikel 2.52b
Artikel 2.53
Artikel 2.54
Artikel 2.55
Artikel 2.55a
Artikel 2.56
Artikel 2.57
Artikel 2.57a

Afdeling 2.3.2. Aankondigingen

§ 2.3.2.1. Vooraankondiging
Artikel 2.58
Artikel 2.58a
Artikel 2.59
Artikel 2.60
Artikel 2.61
§ 2.3.2.2. Aankondiging
Artikel 2.62
Artikel 2.63
Artikel 2.64
Artikel 2.65
Artikel 2.66
Artikel 2.67
Artikel 2.68 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.69 [Vervallen per 01-07-2016]
§ 2.3.2.3. Termijnen
Artikel 2.70
Artikel 2.71
Artikel 2.72
Artikel 2.73
Artikel 2.74
Artikel 2.74a
Artikel 2.74b

Afdeling 2.3.3. Bestek

§ 2.3.3.1. Technische specificaties
Artikel 2.75
Artikel 2.76
Artikel 2.77
Artikel 2.78
Artikel 2.78a
Artikel 2.78b
§ 2.3.3.2. Onderaanneming
Artikel 2.79
§ 2.3.3.3. Bijzondere voorwaarden
Artikel 2.80
Artikel 2.81
Artikel 2.81a
§ 2.3.3.4. Voorbehouden opdracht
Artikel 2.82
Artikel 2.82a
§ 2.3.3.5. Varianten
Artikel 2.83

Afdeling 2.3.4. Eigen verklaring

Artikel 2.84
Artikel 2.85

Afdeling 2.3.5. Uitsluiting, geschiktheid en selectie

§ 2.3.5.1. Uitsluitingsgronden
Artikel 2.86
Artikel 2.86a
Artikel 2.87
Artikel 2.87a
Artikel 2.88
§ 2.3.5.2. Bewijsstukken uitsluitingsgronden
Artikel 2.89

Afdeling 2.3.6. Geschiktheidseisen en selectiecriteria

§ 2.3.6.1. Geschiktheidseisen
Artikel 2.90
Artikel 2.91
Artikel 2.92
Artikel 2.92a
Artikel 2.93
Artikel 2.94
Artikel 2.95
Artikel 2.96
Artikel 2.97
§ 2.3.6.2. Beroepsbevoegdheid
Artikel 2.98
§ 2.3.6.3. Selectie
Artikel 2.99
Artikel 2.100
§ 2.3.6.4. Controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria
Artikel 2.101
Artikel 2.102
Artikel 2.102a

Afdeling 2.3.7. Mededeling van uitsluiting en afwijzing

Artikel 2.103
Artikel 2.104

Afdeling 2.3.8. Gunningsfase

§ 2.3.8.1. Uitnodiging tot inschrijving
Artikel 2.105
Artikel 2.106
§ 2.3.8.2. Inschrijving
Artikel 2.107
Artikel 2.108
Artikel 2.109
Artikel 2.109a
§ 2.3.8.2a. Elektronische catalogus
Artikel 2.109b
Artikel 2.109c
Artikel 2.109d
Artikel 2.109e
Artikel 2.109f
Artikel 2.109g
§ 2.3.8.3. Concurrentiegerichte dialoog
Artikel 2.110
Artikel 2.111
Artikel 2.112
§ 2.3.8.4. Gunningscriteria
Artikel 2.113
Artikel 2.113a
Artikel 2.114
Artikel 2.115
Artikel 2.115a
§ 2.3.8.5. Abnormaal lage inschrijvingen
Artikel 2.116
§ 2.3.8.6. Elektronische veiling
Artikel 2.117
Artikel 2.118
Artikel 2.119 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.120
Artikel 2.121
Artikel 2.122
Artikel 2.123
Artikel 2.124
Artikel 2.125
§ 2.3.8.7. Mededingingsprocedure met onderhandeling
Artikel 2.126
Artikel 2.126a
§ 2.3.8.7a. Innovatiepartnerschap
Artikel 2.126b
Artikel 2.126c
Artikel 2.126d
§ 2.3.8.8. Gunningsbeslissing
Artikel 2.127
Artikel 2.128
Artikel 2.129
Artikel 2.130
Artikel 2.131
§ 2.3.8.9. Verslaglegging en bekendmaking
Artikel 2.132
Artikel 2.133
Artikel 2.134
Artikel 2.135
Artikel 2.136
Artikel 2.137 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.138
§ 2.3.8.10. Bewaarplicht gedurende de looptijd van de overheidsopdracht
Artikel 2.138a

Hoofdstuk 2.4. Voorschriften voor de bijzondere procedures

Afdeling 2.4.1. Bijzondere voorschriften bij het plaatsen van een overheidsopdracht via een raamovereenkomst

Artikel 2.139
Artikel 2.140
Artikel 2.141 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.142
Artikel 2.143

Afdeling 2.4.2. Bijzondere voorschriften voor het plaatsen van een overheidsopdracht via een dynamisch aankoopsysteem

Artikel 2.144
Artikel 2.145
Artikel 2.146
Artikel 2.146a
Artikel 2.147
Artikel 2.148
Artikel 2.149

Afdeling 2.4.3. [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 2.150 [Vervallen per 01-07-2016]

Afdeling 2.4.4. [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 2.151 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.152 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.153 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.154 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.155 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 2.156 [Vervallen per 01-07-2016]

Afdeling 2.4.5. Voorschriften betreffende de procedure van een prijsvraag

Artikel 2.157
Artikel 2.158
Artikel 2.159
Artikel 2.160
Artikel 2.161
Artikel 2.162
Artikel 2.163

Hoofdstuk 2.5. Wijziging van overheidsopdrachten

Artikel 2.163a

Artikel 2.163b

Artikel 2.163c

Artikel 2.163d

Artikel 2.163e

Artikel 2.163f

Artikel 2.163g

Deel 2a. Concessieopdrachten

Hoofdstuk 2a.1. Reikwijdte

Afdeling 2a.1.1. Toepassingsgebied

Artikel 2a.1

Afdeling 2a.1.2. Toepassingsbereik

§ 2a.1.2.1. Toepassingsbereik concessieopdrachten
Artikel 2a.2
Artikel 2a.3
§ 2a.1.2.2. Afbakening samengestelde opdrachten
Artikel 2a.4
Artikel 2a.5
Artikel 2a.6
Artikel 2a.7
Artikel 2a.8

Afdeling 2a.1.3. Raming van de waarde

§ 2a.1.3.1. Algemene bepalingen
Artikel 2a.9
§ 2a.1.3.2. De raming van concessieopdrachten
Artikel 2a.10
Artikel 2a.11
Artikel 2a.12

Afdeling 2a.1.4. Uitgezonderde concessieopdrachten

Artikel 2a.13
Artikel 2a.14
Artikel 2a.15
Artikel 2a.16
Artikel 2a.17
Artikel 2a.18
Artikel 2a.19
Artikel 2a.20
Artikel 2a.21
Artikel 2a.22
Artikel 2a.23
Artikel 2a.24
Artikel 2a.25
Artikel 2a.26

Hoofdstuk 2a.2. Procedures voor het plaatsen van concessieopdrachten

Afdeling 2a.2.1. Algemeen

Artikel 2a.27
Artikel 2a.28

Afdeling 2a.2.2. Sociale en andere specifieke diensten

Artikel 2a.29

Hoofdstuk 2a.3. Regels voor concessieopdrachten inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning

Afdeling 2a.3.1. Algemeen

Artikel 2a.30
Artikel 2a.31

Afdeling 2a.3.2. Aankondigingen

§ 2a.3.2.1. Aankondiging
Artikel 2a.32
Artikel 2a.33
§ 2a.3.2.2. Termijnen
Artikel 2a.34
Artikel 2a.35
Artikel 2a.36
Artikel 2a.37
Artikel 2a.38

Afdeling 2a.3.3. Bestek

§ 2a.3.3.1. Technische specificaties
Artikel 2a.39
§ 2a.3.3.2. Onderaanneming, bijzondere voorwaarden, voorbehouden opdrachten
Artikel 2a.40
Artikel 2a.41

Afdeling 2a.3.4. Eigen verklaring

Artikel 2a.42

Afdeling 2a.3.5. Uitsluiting

Artikel 2a.43
Artikel 2a.44
Artikel 2a.45

Hoofdstuk 2a.4. Geschiktheidseisen en selectiecriteria

Afdeling 2a.4.1. Geschiktheidseisen

Artikel 2a.46
Artikel 2a.47

Afdeling 2a.4.2. Mededeling van uitsluiting en afwijzing

Artikel 2a.48

Afdeling 2a.4.3. Gunningsfase

§ 2a.4.3.1. Inschrijving
Artikel 2a.49
§ 2a.4.3.2. Gunningscriteria, abnormaal lage inschrijvingen en elektronische veiling
Artikel 2a.50
§ 2a.4.3.4. Gunningsbeslissing
Artikel 2a.51
§ 2a.4.3.5. Verslaglegging en bekendmaking
Artikel 2a.52

Hoofdstuk 2a.5. Wijziging van concessieopdrachten

Artikel 2a.53

Deel 3. Speciale-sectoropdrachten en prijsvragen voor speciale-sectoropdrachten

Hoofdstuk 3.1. Reikwijdte

Afdeling 3.1.1. Toepassingsgebied

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.3
Artikel 3.3.a
Artikel 3.4
Artikel 3.5 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 3.6
Artikel 3.7 [Vervallen per 01-07-2016]

Afdeling 3.1.2. Toepassingsbereik

§ 3.1.2.1. Toepassingsbereik speciale-sectoropdrachten
Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.9a
Artikel 3.9b
Artikel 3.9c
§ 3.1.2.2. Aankoopcentrales en gezamenlijke aanbestedingen
Artikel 3.10
Artikel 3.10a
Artikel 3.10b
§ 3.1.2.3. Afbakening samenstelling speciale-sectoropdrachten
Artikel 3.10c
Artikel 3.10d
Artikel 3.10e
Artikel 3.10f
Artikel 3.10g

Afdeling 3.1.3. Raming van de waarde

§ 3.1.3.1. Algemene bepalingen
Artikel 3.11
§ 3.1.3.2. De raming van speciale-sectoropdrachten
Artikel 3.12
Artikel 3.12a
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.16a
Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
§ 3.1.3.3. De raming van dynamische aankoopsystemen, innovatiepartnerschappen en prijsvragen
Artikel 3.20

Afdeling 3.1.4. Uitgezonderde speciale-sectoropdrachten en prijsvragen

Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.23a
Artikel 3.23b
Artikel 3.23c
Artikel 3.24
Artikel 3.25
Artikel 3.26
Artikel 3.27
Artikel 3.28
Artikel 3.29
Artikel 3.30
Artikel 3.30a
Artikel 3.31 [Vervallen per 01-07-2016]

Hoofdstuk 3.2. Procedures voor het plaatsen van speciale-sectoropdrachten

Afdeling 3.2.1. Algemene procedures

§ 3.2.1.1. Algemeen
Artikel 3.32
§ 3.2.1.2. Openbare procedure
Artikel 3.33
§ 3.2.1.3. Niet-openbare procedure
Artikel 3.34
§ 3.2.1.4. Concurrentiegerichte dialoog
Artikel 3.34a
§ 3.2.1.5. Onderhandelingsprocedure met aankondiging
Artikel 3.35
§ 3.2.1.6. Procedure van het innovatiepartnerschap
Artikel 3.35a
Artikel 3.35b
§ 3.2.1.7. Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Artikel 3.36
Artikel 3.37
Artikel 3.38
Artikel 3.39
§ 3.2.1.8. Bijzondere voorschriften betreffende het plaatsen van speciale-sectoropdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
Artikel 3.40
Artikel 3.41

Afdeling 3.2.3. Bijzondere procedures

§ 3.2.3.1. Procedure van een prijsvraag
Artikel 3.42
Artikel 3.43
§ 3.2.3.2. Procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst
Artikel 3.44
Artikel 3.45 [Vervallen per 01-07-2016]
Artikel 3.46
§ 3.2.3.3. Procedure voor een dynamisch aankoopsysteem
Artikel 3.47
Artikel 3.48
Artikel 3.49

Hoofdstuk 3.3. Regels voor speciale-sectoropdrachten inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning

Afdeling 3.3.1. Algemeen

Artikel 3.50
Artikel 3.50a
Artikel 3.50b
Artikel 3.50c

Afdeling 3.3.2. Aankondigingen

§ 3.3.2.1. Periodieke indicatieve aankondiging en aankondigingen betreffende het bestaan van een erkenningsregeling
Artikel 3.51
Artikel 3.52
Artikel 3.53
Artikel 3.54
Artikel 3.55
§ 3.3.2.2. Aankondiging
Artikel 3.56
Artikel 3.57
§ 3.3.2.3. Termijnen
Artikel 3.58
Artikel 3.59
Artikel 3.60
Artikel 3.60a
Artikel 3.60b
Artikel 3.60c
Artikel 3.60d

Afdeling 3.3.3. Bestek

§ 3.3.3.1. Technische specificaties
Artikel 3.61
Artikel 3.62
§ 3.3.3.2. Onderaanneming, bijzondere voorwaarden, voorbehouden opdracht en varianten
Artikel 3.63

Afdeling 3.3.4. Eigen verklaring

Artikel 3.64

Afdeling 3.3.5. Uitsluiting en selectie

Artikel 3.65
Artikel 3.65a

Hoofdstuk 3.4. Erkenningsregeling

Afdeling 3.4.1. Deelname en toepassing

Artikel 3.66
Artikel 3.66a
Artikel 3.67
Artikel 3.68
Artikel 3.69
Artikel 3.70

Afdeling 3.4.2. Mededeling van uitsluiting en afwijzing

Artikel 3.71

Afdeling 3.4.3. Gunningsfase

§ 3.4.3.1. Inschrijving
Artikel 3.71a
Artikel 3.71b
Artikel 3.72
Artikel 3.73
§ 3.4.3.1a. Concurrentiegerichte dialoog en elektronische catalogus
Artikel 3.73a
§ 3.4.3.2. Gunningscriteria, abnormaal lage inschrijving, elektronische veiling en innovatiepartnerschap
Artikel 3.74
Artikel 3.74a
§ 3.4.3.3. Gunningsbeslissing
Artikel 3.75
Artikel 3.76
§ 3.4.3.4. Verslaglegging en bekendmaking
Artikel 3.77
Artikel 3.78
§ 3.4.3.5. Bewaarplicht gedurende de looptijd van de speciale-sectoropdracht
Artikel 3.79

Hoofdstuk 3.5. Overige voorschriften voor de procedures met betrekking tot de raamovereenkomst, het dynamisch aankoopsysteem en de prijsvraag

Artikel 3.80

Artikel 3.80a

Artikel 3.80b

Artikel 3.80c

Hoofdstuk 3.6. Wijziging van speciale-sectoropdrachten

Artikel 3.80d

Deel 4. Overige bepalingen

Hoofdstuk 4.1. Gedragsverklaring aanbesteden

Afdeling 4.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1
Artikel 4.2
Artikel 4.3
Artikel 4.4
Artikel 4.5
Artikel 4.6

Afdeling 4.1.2. Toetsingscriteria

Artikel 4.7
Artikel 4.8
Artikel 4.9

Afdeling 4.1.3. Beoordeling

Artikel 4.10
Artikel 4.11

Hoofdstuk 4.2. Nadere uitvoeringsregels

Afdeling 4.2.1. Nadere regels ter uitvoering van de richtlijnen

Artikel 4.12
Artikel 4.12a

Afdeling 4.2.2. Het elektronische systeem voor aanbestedingen

Artikel 4.13
Artikel 4.14
Artikel 4.14a

Hoofdstuk 4.3. Vernietigbaarheid en boete

Afdeling 4.3.1. Vernietigbaarheid

Artikel 4.15
Artikel 4.16
Artikel 4.17
Artikel 4.18
Artikel 4.19
Artikel 4.20

Afdeling 4.3.2. Boete

Artikel 4.21
Artikel 4.22
Artikel 4.23
Artikel 4.24
Artikel 4.25 [Vervallen per 01-04-2013]

Hoofdstuk 4.4. Arbitrage en klachten

Artikel 4.26

Artikel 4.27

Hoofdstuk 4.5. Evaluatiebepalingen

Artikel 4.28

Artikel 4.29

Hoofdstuk 4.6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.30

Artikel 4.31

Artikel 4.32

Artikel 4.33

Artikel 4.34

Artikel 4.35

Artikel 4.36

Artikel 4.37

Artikel 4.38

Artikel 4.39

Artikel 4.40

Artikel 4.41