Home

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

Geldig vanaf 8 juli 2022
Geldig vanaf 8 juli 2022

Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-07-2022]

Aanhef

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • uitvoeringsrichtlijn marktmisbruik: uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 van de Commissie van 17 december 2015 bij Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de melding van daadwerkelijke of potentiële inbreuken op deze verordening aan de bevoegde autoriteiten (PbEU 2015, L 332);

  • verordening 1093/2010: verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese bankenautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

  • verordening 1094/2010: verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

  • verordening 1095/2010: Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PbEU 2010, L 331);

  • wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1a

De Nederlandsche Bank neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1a. Taakuitoefening Nederlandsche Bank
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken

Richtlijn depositogarantiestelsels:

 

art. 4, tiende en elfde lid

Uitvoering periodieke stresstests depositogarantiestelsel en bescherming daarbij gebruikte informatie

 

art. 19, tweede lid

Informatievoorziening aan depositohouders over niet langer door het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s

 

Richtlijn gedekte obligaties

 

art. 20, eerste lid

Samenwerkingsverplichting tussen bevoegde autoriteit en afwikkelingsautoriteit voor duur van afwikkeling in belang van beleggers in gedekte obligaties

 

art. 20, vierde lid

Coördinatie en informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteit en afwikkelingsautoriteit

 

art. 25, eerste lid

Algemene samenwerkingsverplichting bankentoezicht en afwikkeling

Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten

Richtlijn kapitaalvereisten

art. 27, tweede paragraaf

Criteria voor gekwalificeerde deelneming

art. 29, tweede en vierde lid

Aan een beleggingsonderneming die orders m.b.t. financiële instrumenten uitvoert, toestaan om deze instrumenten voor eigen rekening te houden

art. 68, derde lid

Minimale duur publicatie van informatie over bestuurlijke sancties op website

art. 71, eerste en tweede lid

Melding van inbreuken

art. 77, eerste tot en met derde lid

Bevorderen van gebruik interne ratingbenadering

art. 91, eerste lid, tweede alinea, tweede zin

Controle witwassen en terrorismefinanciering

art. 97, vierde lid, tweede alinea

Toetsing en evaluatie door toezichthouder

art. 99

Programma voor onderzoek door de toezichthouder

art. 101, tweede en vijfde lid, laatste alinea

Doorlopende toetsing van de toelating om interne benaderingen te hanteren

art. 105

Specifieke liquiditeitsvereisten

art. 109, derde lid

Wijze van toepassing regels omtrent interne bedrijfsvoering en governance op dochterondernemingen met zetel in derde land

art. 110, eerste lid

Toepassing toetsings- en evaluatieproces en toezichtsmaatregelen

art. 112, eerste en derde lid

Coördinatie bij de uitoefening van geconsolideerd toezicht

art. 127, tweede lid, tweede alinea, en derde lid

Beoordeling en toepassing gelijkwaardig toezicht op geconsolideerde basis

art. 143, eerste en tweede lid

Openbaarmaking algemene informatie door toezichthouders

art. 144

Openbaarmaking specifieke informatie door toezichthouders

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Raadpleging van afwikkelingsautoriteit over herstelplan

art. 11, tweede lid

Informatieverstrekking ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 14, eerste en tweede lid

Toezending (groeps)afwikkelingsplannen aan toezichthouders

art. 17, zevende lid

Raadpleging toezichthouder bij en rekening houden met gevolgen van vaststelling alternatieve maatregel voor wegnemen wezenlijke belemmeringen voor afwikkelbaarheid

art. 22

Toesturen goedgekeurde overeenkomsten voor financiële steun binnen de groep

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 33 bis, vijfde lid, tweede alinea

Regelingen coördinatie nationale administratieve of rechterlijke instanties

art. 33 bis, achtste lid, eerste alinea

Mededeling uitoefenen bevoegdheid tot opschorting van bepaalde verplichtingen

art. 33 bis, achtste lid, tweede alinea

Openbaarmaking specifieke informatie door toezichthouders

art. 34, eerste, tweede, vijfde en zesde lid

In acht nemen algemene beginselen met betrekking tot afwikkeling

art. 45 ter, negende lid, eerste alinea

Raadplegen bevoegde autoriteit bij nemen MREL-besluit

art. 45 duodecies, tweede lid

Raadpleging bevoegde autoriteit bij bevoegdheidsuitoefening bij schending MREL

art. 47, derde lid

Bij bail-in en AFOMKI rekening houden met waardering, het bedrag dat moet worden afgeschreven of omgezet en de raming van het totaalbedrag aan bail-in

art. 51

Opstellen en uitvoeren bedrijfssaneringsplan bij bail-in met het oog op herkapitalisatie.

art. 54, tweede lid

Beoordeling of het passend is dat de instelling procedurele belemmeringen voor bail-in wegneemt en indien het afwikkelingsplan in bail-in voorziet, of bail-in daadwerkelijk kan worden toegepast

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 62, eerste tot en met zevende lid

Procedure voor vaststelling levensvatbaarheid instelling

art. 62, negende lid

Uitvoering besluit tot afschrijven of omzetten kapitaalinstrumenten

art. 67, tweede lid

Niet overgaan tot overdracht, omzetting of andere maatregel m.b.t. activa in derde landen bij uiterste twijfelachtigheid over mogelijkheid tot uitvoering daarvan

art. 69, vijfde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opschorting verplichtingen instelling in afwikkeling

art. 70, derde lid

Beperkingen uitoefening zekerheidsrechten consistent opleggen aan groepsentiteiten in afwikkeling

art. 70, vierde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij opleggen beperkingen uitoefening zekerheidsrechten

art. 71, zesde lid

Rekening houden met gevolgen financiële markten bij tijdelijke opschorting van beëindigingsrechten

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 82, tweede lid

Vereisten aan besluit tot nemen van afwikkelingsmaatregel

art. 83

Procedurele vereisten na nemen afwikkelingsmaatregelen

art. 84, vijfde lid, onderdeel c

Uitwisselen informatie nationale toezichthouders en autoriteiten

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 91, tweede lid

Beoordeling waarschijnlijke invloed afwikkelingsmaatregelen op de groep en haar entiteiten in andere lidstaten

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Beleggingsondernemingen in de zin van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

art. 44

Bekendmakingsvereisten

art. 51

Opname van holdings in het toezicht op de naleving van het groepskapitaalcriterium

Financiële conglomeraten

Richtlijn financiële conglomeraten

art. 3, negende lid

Beoordelen ontheffingen en evaluatie indicatoren en risicobeoordelingen fico’s

art. 11, vierde lid, tweede alinea

Opstellen coördinatieregeling en deelname aan college

Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:

art. 99ter, vierde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Premiepensioeninstellingen

Richtlijn instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

 
 

art. 47, tweede en derde lid

Uitoefening van risicogebaseerd toezicht

 

art. 49, eerste lid

Beoordeling van de strategieën, processen en rapportageprocedures

 

art. 51, tweede lid

Bekendmaking van statistische gegevens

Verzekeraars

Richtlijn solvabiliteit II

art. 4, vierde lid

Toetsing uitzonderingsvoorwaarden

art. 28

Effecten voor de stabiliteit van de financiële systemen in de EU

art. 29, eerste en tweede lid

Algemene toezichtvoorschriften

art. 31, tweede lid

Bekendmaking van algemene toezichtinformatie

art. 36

Inrichting toezichtproces

art. 142, tweede lid

Bepalingen inzake een saneringsplan en financieel plan

art. 231, tweede lid

Beoordeling aanvraag voor een intern model van een groep

art. 237, tweede lid

Beoordeling aanvraag toepassing bijzonder regime voor een groep met geconcentreerd risicobeheer

art. 244, eerste lid

Toezicht op risicoconcentratie

art. 245, eerste lid

Toezicht op intragroeptransacties

art. 271, vierde lid, tweede alinea

Bekendmaking van beslissingen tot vaststelling van saneringsmaatregelen

art. 280, eerste lid, tweede alinea

Bekendmaking liquidatieprocedure

Artikel 1b

De Autoriteit Financiële Markten neemt bij de uitvoering van haar taak op grond van de wet de in onderstaande tabel genoemde richtlijnbepalingen in acht.

Tabel 1b. Taakuitoefening Autoriteit Financiële Markten
 

Relevante richtlijnbepalingen:

Korte omschrijving:

Banken en beleggingsondernemingen onder de verordening kapitaalvereisten

Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen:

art. 3, vierde lid

Algemene samenwerkingsverplichting ten behoeve van afwikkeling

art. 3, zevende lid

Rekening houden met mogelijke gevolgen van besluiten in andere lidstaten waar de entiteit actief is

art. 6, vierde lid

Toetsing herstelplan door de afwikkelingsautoriteit

art. 11, tweede lid

Informatie ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van afwikkelingsplannen

art. 27, tweede lid

Kennisgeving van bevoegdheid tot nemen van vroegtijdige interventiemaatregel vanwege bepaalde overtreding of een snel verslechterende financiële toestand

art. 59, achtste en negende lid

Kennisgevings- en raadplegingsvereisten bij vaststelling omtrent levensvatbaarheid instelling

art. 81, derde en vierde lid

Vertrouwelijke kennisgeving dat instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dat dit redelijkerwijs niet zal worden voorkomen met particuliere maatregelen

art. 87

In acht nemen beginselen besluitvorming groepsafwikkeling

art. 112, derde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten

Richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014:

art. 73, eerste lid

Opzetten mechanismen om de melding van (potentiële) inbreuken op de bepalingen van de verordening markten voor financiële instrumenten en op de artikelen ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 mogelijk te maken

Effectenmarkten

Uitvoeringsrichtlijn marktmisbruik

art. 3

Specifieke personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het verwerken van een melding betreffende marktmisbruik

art. 4

Publicatie van informatie over het doen van een melding betreffende marktmisbruik

art. 5

Procedures die van toepassing zijn op een melding betreffende marktmisbruik

art. 6

Voorschriften omtrent communicatiekanalen ten behoeve van het ontvangen van een melding betreffende marktmisbruik

art. 7

Registratie van ontvangen meldingen betreffende marktmisbruik

art. 9

Procedures omtrent de bescherming van persoonsgegevens van de meldende persoon

art. 10

Procedures omtrent de bescherming van persoonsgegevens bij het doorgeven van gegevens binnen de AFM en aan andere instanties

art. 11

Procedures omtrent de bescherming van persoonsgegevens van de aangegeven persoon

art. 12

Evaluatie van de procedures omtrent het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen betreffende marktmisbruik

Instellingen voor collectieve belegging in effecten

Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten:

 

art. 99ter, vierde lid

Bekendmaking informatie over opgelegde sancties op website

Premiepensioeninstellingen

Richtlijn instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

 
 

art. 47, tweede en derde lid

Uitoefening van risicogebaseerd toezicht

Verzekeraars en bemiddelaars in verzekeringen

Richtlijn Verzekeringsdistributie:

 

art. 3, vierde lid, eerste alinea

Verstrekken van informatie over financiëledienstverleners die grensoverschrijdende diensten verlenen aan EIOPA ten behoeve van openbaar register en het toegang verlenen tot openbaar register vanaf website toezichthouder

 

art. 3, vierde lid, zesde alinea

In kennisstelling toezichthoudende autoriteit lidstaat van ontvangst van doorhaling in register

 

art. 5, derde lid

Melding van getroffen maatregelen bij niet-nakoming verplichtingen bij grensoverschrijdende dienstverlening aan toezichthoudende autoriteit van lidstaat van ontvangst, EIOPA en Europese Commissie

 

art. 8, vijfde lid

Melding van getroffen maatregelen bij niet-nakoming verplichtingen door bijkantoren aan toezichthoudende autoriteit van lidstaat van herkomst, EIOPA en Europese Commissie

 

art. 9, tweede lid

Samenwerking en informatie-uitwisseling met toezichthoudende autoriteit van lidstaat van herkomst bij het nemen van maatregelen ter bescherming van de consument in lidstaat van ontvangst

 

art. 11, eerste en vierde lid

Bekendmaken regels van algemeen belang

 

art. 13, eerste tot en met derde lid

Samenwerking en uitwisselen van informatie over verzekeraars en bemiddelaars in verzekeringen met toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten

 

art. 31, zesde lid

Samenwerking en coördinatie toezichthoudende autoriteiten van andere lidstaten bij uitoefening sanctiebevoegdheden

 

art. 32, derde lid

Kennisgeving EIOPA van opgelegde sancties en maatregelen

 

art. 35

Opzetten mechanismen om de melding van (potentiële) inbreuken op artikelen ter implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie mogelijk te maken

 

art. 36

Informatieverstrekking aan EIOPA over getroffen sancties en administratieve maatregelen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7