Home

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Geldig vanaf 18 april 2019
Geldig vanaf 18 april 2019

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-04-2019]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om te voorzien in wettelijke regels om uitvoering te geven aan richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PbEU L 216);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Deel 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aanbestedende dienst: de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen;

 • aanbestedingsstukken: alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf in de procedure zijn gebracht;

 • aankoopcentrale: een aanbestedende dienst of een openbare instantie van de Europese Unie, die voor aanbestedende diensten onderscheidenlijk speciale-sectorbedrijven bestemde leveringen of diensten verwerft of met betrekking tot voor aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven bestemde werken, leveringen of diensten opdrachten plaatst;

 • aannemer: een ieder die de uitvoering van werken op de markt aanbiedt;

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 • CPV: de Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten, vastgesteld bij verordening (EG) nr. 2195/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) (PbEG L 340);

 • crisissituatie: een gewapend conflict, een oorlog of een andere situatie als gevolg waarvan zich een schadelijke gebeurtenis voordoet die de omvang van een schadelijke gebeurtenis van het dagelijks leven duidelijk overstijgt en die een ernstige bedreiging of belemmering vormt voor het leven of de gezondheid van mensen, of substantiële gevolgen heeft voor materiële goederen van grote waarde, of maatregelen vereist om de bevolking van eerste levensbehoeften te voorzien, dan wel een situatie waarbij een dergelijke schadelijke gebeurtenis zich naar verwachting op zeer korte termijn zal voordoen;

 • dienstverlener: een ieder die diensten op de markt aanbiedt;

 • eigen verklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 2.74, eerste lid;

 • elektronisch systeem voor aanbestedingen: het elektronisch systeem voor aanbestedingen, bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012;

 • elektronische factuur: factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;

 • elektronische veiling: een zich herhalend elektronisch proces voor de presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en dat klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt;

 • gedragsverklaring aanbesteden: een verklaring als bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012;

 • gegadigde: een ondernemer die bij toepassing van de niet-openbare procedure, de procedure van de concurrentiegerichte dialoog of de onderhandelingsprocedure heeft verzocht om toegelaten te worden tot de procedure;

 • gerubriceerde gegevens: gegevens of materiaal, ongeacht de vorm, aard, of wijze van verzending ervan, waaraan een bepaald niveau van veiligheidsclassificatie of een beveiligingsniveau is toegekend en die in het belang van de nationale veiligheid en uit hoofde van wettelijke voorschriften, van bindende aanwijzingen gegeven vanwege het Rijk of van bestuursrechtelijke besluiten, beschermd moeten worden tegen ontvreemding, vernietiging, verwijdering, onthulling, verlies of toegang tot die gegevens of dat materiaal door een onbevoegde, of tegen enige andere vorm van compromittering;

 • gevoelig materiaal: materiaal bestemd voor veiligheidsdoeleinden dat op gerubriceerde gegevens betrekking heeft, dat gerubriceerde gegevens noodzakelijk maakt, of dat zelf gerubriceerde gegevens bevat;

 • gevoelig werk: een werk bestemd voor veiligheidsdoeleinden dat op gerubriceerde gegevens betrekking heeft, dat gerubriceerde gegevens noodzakelijk maakt, of dat zelf gerubriceerde gegevens bevat;

 • gevoelige dienst: een dienst bestemd voor veiligheidsdoeleinden die op gerubriceerde gegevens betrekking heeft, dat gerubriceerde gegevens noodzakelijk maakt, of dat gerubriceerde gegevens bevat;

 • gunningsbeslissing: de keuze van de aanbestedende dienst of het speciale sectorbedrijf voor de ondernemer met wie hij voornemens is de overeenkomst waarop de procedure betrekking had te sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen overeenkomst te sluiten;

 • inschrijver: een ondernemer die een inschrijving heeft ingediend;

 • levenscyclus: de opeenvolgende fasen die een product doorloopt, bestaande uit onderzoek en ontwikkeling, industriële ontwikkeling, productie, reparatie, modernisering, aanpassing, onderhoud, logistiek, opleiding, testen, buiten gebruik stellen en afstoting;

 • leverancier: een ieder die producten op de markt aanbiedt;

 • lidstaat: lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • mededeling van de gunningsbeslissing: een schriftelijke kennisgeving die voldoet aan de in artikel 2.121 gestelde eisen;

 • militair materiaal: materiaal dat specifiek is ontworpen voor of aangepast aan militaire doeleinden en dat bedoeld is voor gebruik als wapen, munitie of oorlogsmateriaal;

 • niet-openbare procedure: procedure waarbij alle ondernemers een verzoek mogen doen tot deelneming, maar alleen de door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf geselecteerde ondernemers mogen inschrijven;

 • onderhandelingsprocedure: procedure waarbij de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf met door hem geselecteerde ondernemers overleg pleegt en door middel van onderhandelingen met een of meer van hen de voorwaarden voor de opdracht vaststelt;

 • ondernemer: een aannemer, leverancier of dienstverlener;

 • onderzoek en ontwikkeling: alle activiteiten die fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling inhouden, waarbij experimentele ontwikkeling de totstandkoming kan omvatten van technologische demonstratiemodellen, inhoudende middelen om de prestaties te tonen van een nieuw concept of een nieuwe technologie in een relevante of een representatieve omgeving;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • opdracht: een opdracht voor werken, een opdracht voor leveringen, een opdracht voor diensten of een raamovereenkomst;

 • opdracht voor diensten: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer dienstverleners en een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en die:

  1. uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van in bijlage I of II van richtlijn nr. 2009/81/EG aangewezen diensten,

  2. betrekking heeft op het leveren van producten en het verrichten van diensten als bedoeld in onderdeel a, indien de waarde van die diensten hoger is dan de waarde van de te leveren producten, of

  3. betrekking heeft op het verrichten van in bijlage I of II van richtlijn nr. 2009/81/EG aangewezen diensten en die slechts zijdelings betrekking hebben op werkzaamheden die in het kader van afdeling 45 van de CPV zijn aangewezen;

 • opdracht voor leveringen: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer leveranciers en een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en die betrekking heeft op:

  1. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten of

  2. de levering van producten en die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering;

 • opdracht voor werken: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een of meer aannemers en een of meer aanbestedende diensten of specialesectorbedrijven en die betrekking heeft op:

  1. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van werken in het kader van in afdeling 45 van de CPV aangewezen werkzaamheden,

  2. de uitvoering of het ontwerp en de uitvoering van een werk, of

  3. het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf vastgestelde eisen voldoet;

 • opdracht in onderaanneming: een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel die is gesloten tussen een inschrijver waaraan een opdracht is gegund en één of meer ondernemers ten behoeve van de uitvoering van die opdracht en die betrekking heeft op werken, leveringen van producten of het verrichten van diensten;

 • procedure van de concurrentiegerichte dialoog: procedure waarbij alle ondernemers een verzoek mogen doen tot deelneming en waarbij de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten ondernemers, teneinde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde ondernemers zullen worden uitgenodigd om in te schrijven;

 • publiekrechtelijke instelling: een instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

  1. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd,

  2. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling of

  3. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen;

 • raamovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten of speciale-sectorbedrijven en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen;

 • richtlijn nr. 2009/81/EG: richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (PbEU L 216);

 • richtlijn 2014/55/EU: richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014, L 133);

 • schriftelijk: elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie;

 • speciale-sectorbedrijf: een speciale-sectorbedrijf als bedoeld in artikel 1.1 van Aanbestedingswet 2012;

 • werk: het product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

Artikel 1.2

Hoofdstuk 1.2. Gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit

Artikel 1.3

Artikel 1.4

Artikel 1.5

Artikel 1.6

Hoofdstuk 1.3. Derde landen

Artikel 1.7

Deel 2. Opdrachten

Hoofdstuk 2.1. Reikwijdte

Afdeling 2.1.1. Toepassingsgebied en -bereik

§ 2.1.1.1. Toepassingsgebied
Artikel 2.1
Artikel 2.2
§ 2.1.1.2. Toepassingsbereik
Artikel 2.3
Artikel 2.4
Artikel 2.5

Afdeling 2.1.2. Raming van de waarde

§ 2.1.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 2.6
Artikel 2.7
§ 2.1.2.2. De raming van opdrachten
Artikel 2.8
Artikel 2.9
Artikel 2.10
Artikel 2.11
Artikel 2.12
Artikel 2.13
Artikel 2.14

Afdeling 2.1.3. Uitgezonderde opdrachten

Artikel 2.15
Artikel 2.16
Artikel 2.17

Hoofdstuk 2.2. Procedures voor het plaatsen van opdrachten

Afdeling 2.2.1. Niet-openbare procedure en onderhandelingsprocedure met aankondiging

Artikel 2.18
Artikel 2.19
Artikel 2.20

Afdeling 2.2.2. Uitzonderingen op de toepassing van de niet-openbare procedure en onderhandelingsprocedure met aankondiging

§ 2.2.2.1. Procedure van de concurrentiegerichte dialoog
Artikel 2.21
Artikel 2.22
§ 2.2.2.2. Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging
Artikel 2.23
Artikel 2.24
Artikel 2.25
Artikel 2.26
Artikel 2.27
Artikel 2.28
§ 2.2.2.3. Bijzondere voorschriften betreffende het plaatsen van opdrachten voor bijlage II- diensten
Artikel 2.29
Artikel 2.30

Afdeling 2.2.3. Bijzondere procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst

Artikel 2.31
Artikel 2.32
Artikel 2.33
Artikel 2.34

Hoofdstuk 2.3. Regels inzake aankondiging, uitsluiting, selectie en gunning

Afdeling 2.3.1. Algemeen

§ 2.3.1.1. Ondernemers
Artikel 2.35
§ 2.3.1.2. Communicatie en inlichtingen
Artikel 2.36
Artikel 2.37
Artikel 2.38
Artikel 2.39
Artikel 2.40
Artikel 2.41

Afdeling 2.3.2. Aankondigingen

§ 2.3.2.1. Vooraankondiging
Artikel 2.42
Artikel 2.43
Artikel 2.44
Artikel 2.45
§ 2.3.2.2. Aankondiging
Artikel 2.46
Artikel 2.47
Artikel 2.48
Artikel 2.49
Artikel 2.50
Artikel 2.51
Artikel 2.52
§ 2.3.2.3. Termijnen
Artikel 2.53
Artikel 2.54
Artikel 2.55
Artikel 2.56
Artikel 2.57

Afdeling 2.3.3. Bestek

§ 2.3.3.1. Technische specificaties
Artikel 2.58
Artikel 2.59
Artikel 2.60
Artikel 2.61
§ 2.3.3.2. Onderaanneming
Artikel 2.62
Artikel 2.63
Artikel 2.64
Artikel 2.65
Artikel 2.66
Artikel 2.67
§ 2.3.3.3. Gegevensbeveiliging
Artikel 2.68
§ 2.3.3.4. Bevoorradingszekerheid
Artikel 2.69
§ 2.3.3.5. Bijzondere voorwaarden
Artikel 2.70
Artikel 2.71
§ 2.3.3.6. Voorbehouden opdracht
Artikel 2.72
§ 2.3.3.7. Varianten
Artikel 2.73

Afdeling 2.3.4. Eigen verklaring

Artikel 2.74
Artikel 2.75

Afdeling 2.3.5. Uitsluiting

§ 2.3.5.1. Uitsluitingsgronden
Artikel 2.76
Artikel 2.77
Artikel 2.78
§ 2.3.5.2. Bewijsstukken uitsluitingsgronden
Artikel 2.79

Afdeling 2.3.6. Geschiktheidseisen en selectiecriteria

§ 2.3.6.1. Geschiktheidseisen
Artikel 2.80
Artikel 2.81
Artikel 2.82
Artikel 2.83
Artikel 2.84
Artikel 2.85
Artikel 2.86
Artikel 2.87
Artikel 2.88
§ 2.3.6.2. Beroepsbevoegdheid
Artikel 2.89
§ 2.3.6.3. Selectie
Artikel 2.90
Artikel 2.91
Artikel 2.92
§ 2.3.6.4. Controle van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria
Artikel 2.93

Afdeling 2.3.7. Mededeling van uitsluiting en afwijzing

Artikel 2.94
Artikel 2.95

Afdeling 2.3.8. Gunningsfase

§ 2.3.8.1. Uitnodiging tot inschrijving
Artikel 2.96
Artikel 2.97
§ 2.3.8.2. Inschrijving
Artikel 2.98
Artikel 2.99
Artikel 2.100
§ 2.3.8.3. Dialoog
Artikel 2.101
Artikel 2.102
Artikel 2.103
§ 2.3.8.4. Gunningscriteria
Artikel 2.104
Artikel 2.105
Artikel 2.106
§ 2.3.8.5. Abnormaal lage inschrijvingen
Artikel 2.107
§ 2.3.8.6. Elektronische veiling
Artikel 2.108
Artikel 2.109
Artikel 2.110
Artikel 2.111
Artikel 2.112
Artikel 2.113
Artikel 2.114
Artikel 2.115
Artikel 2.116
§ 2.3.8.7. Onderhandelingen
Artikel 2.117
§ 2.3.8.8. Gunningsbeslissing
Artikel 2.118
Artikel 2.119
Artikel 2.120
Artikel 2.121
Artikel 2.122
§ 2.3.8.9. Verslaglegging en bekendmaking
Artikel 2.123
Artikel 2.124
Artikel 2.125
Artikel 2.126
Artikel 2.127

Hoofdstuk 2.4. Voorschriften voor de bijzondere procedures

Afdeling 2.4.1. Bijzondere voorschriften bij het plaatsen van een opdracht via een raamovereenkomst

Artikel 2.128
Artikel 2.129
Artikel 2.130
Artikel 2.131
Artikel 2.132

Afdeling 2.4.2. Bijzondere voorschriften bij het plaatsen van een opdracht in onderaanneming

§ 2.4.2.1. Algemene bepalingen en toepasselijkheid
Artikel 2.133
Artikel 2.134
Artikel 2.135
§ 2.4.2.2. Aankondiging
Artikel 2.136
Artikel 2.137
Artikel 2.138
Artikel 2.139
Artikel 2.140
Artikel 2.141
§ 2.4.2.3. Uitsluiting en geschiktheid
Artikel 2.142
Artikel 2.143
§ 2.4.2.4. Raamovereenkomsten
Artikel 2.144

Deel 3. Overige bepalingen

Hoofdstuk 3.1. Overige bepalingen

Afdeling 3.1.1. Nadere regels ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/81/eg

Artikel 3.1

Afdeling 3.1.2. Het elektronisch systeem voor aanbesteden

Artikel 3.1a
Artikel 3.1b

Hoofdstuk 3.2. Vernietigbaarheid en boete

Afdeling 3.2.1. Vernietigbaarheid

Artikel 3.2
Artikel 3.3
Artikel 3.4
Artikel 3.5
Artikel 3.6
Artikel 3.7

Afdeling 3.2.2. Boete

Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12 [Vervallen per 16-02-2013]
Artikel 3.13

Hoofdstuk 3.3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 3.14

Artikel 3.14a

Artikel 3.15

Artikel 3.16

Artikel 3.17

Artikel 3.18 [Vervallen per 16-02-2013]

Artikel 3.19

Artikel 3.20

Artikel 3.21