Home

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met algemene bepalingen over schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen alsmede met procedurele bepalingen inzake schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel II

[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel III

[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII