Home

Aanbestedingsbesluit

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Aanbestedingsbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 5 november 2012, nr. WJZ / 12338533 gedaan, in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op richtlijn nr. 2004/17/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsten van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PbEU 2004 L 134), richtlijn nr. 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PbEU 2004 L 134) en de artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid, 1.16, derde lid, 1.22, eerste lid, 2.84, tweede lid, 4.6, 4.7, eerste lid, onder b, en 4.12, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 december 2012, nr. W15.12.0455/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 7 februari 2013, nr. WJZ / 13017859;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • eidas-verordening: verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn; 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257);

  • elektronische handtekening: elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 10, van de eidas-verordening;

  • Europese lijst van syntaxen: lijst van syntaxen waarvan het referentienummer op grond van artikel 3 van richtlijn 2014/55/EU bekend is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  • Europese norm voor elektronische facturering: Europese norm als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van verordening (EU) nr. 1025/2012 voor elektronische facturering waarvan het referentienummer op grond van artikel 3 van richtlijn 2014/55/EU bekend is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  • geavanceerde elektronische handtekening: elektronische handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 11, van de eidas-verordening;

  • syntax: machineleesbare taal of taalvariant die wordt gebruikt om de in een elektronische factuur vervatte gegevenselementen weer te geven;

  • verordening (EU) nr. 1025/2012: Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/4/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2012, L 316);

  • wet: de Aanbestedingswet 2012.

Hoofdstuk 2. Eigen verklaring

Artikel 2

Hoofdstuk 2a. Officiële lijsten en certificering

Artikel 2a

Hoofdstuk 3. Communicatie

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2016]

Hoofdstuk 4. Gedragsverklaring aanbesteden

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk 5. Aanwijzing richtsnoeren

Artikel 10

Artikel 11

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13