Home

Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

Geldig vanaf 1 april 2013
Geldig vanaf 1 april 2013

Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de Minister: de Minister van Economische Zaken;

  2. de Commissie: de Commissie van Aanbestedingsexperts;

  3. een klacht: een uiting van ongenoegen van een partij over het handelen of het nalaten van een andere partij voor zover dat handelen of nalaten binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingswet 2012 valt.

Artikel 2

1.

Er is een Commissie van Aanbestedingsexperts.

2.

De Commissie heeft tot taak:

  1. het bemiddelen tussen partijen naar aanleiding van klachten;

  2. het geven van niet-bindende adviezen naar aanleiding van klachten.

Artikel 3

1.

De Commissie bestaat uit minimaal een voorzitter en een vicevoorzitter.

2.

De leden zijn onafhankelijk en onpartijdig.

3.

De leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid op het gebied van aanbestedingsrecht en overheidsinkoop.

4.

De leden worden door de Minister benoemd voor een termijn van maximaal twee jaar en zijn herbenoembaar.

5.

De leden kunnen door de Minister worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie of wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkenen gelegen redenen.

6.

De leden worden op eigen verzoek door de Minister ontslagen.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 11