Home

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Geldig vanaf 1 mei 2022
Geldig vanaf 1 mei 2022

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het toezicht op markten te stroomlijnen ter bevordering van de kwaliteit van het toezicht en de bescherming van het belang van de consument, en daarom regels te stellen die het toezicht zoveel mogelijk onderbrengen bij één onafhankelijke toezichthouder;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid;

 • bindende aanwijzing: een zelfstandige last die wegens een overtreding wordt opgelegd;

 • marktorganisatie:

  1. 1°.

   een rechtspersoon, natuurlijke persoon of andere entiteit handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met inbegrip van een onderneming als bedoeld in artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

  2. 2°.

   een organisatie waarin meerdere rechtspersonen, natuurlijke personen of andere entiteiten handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf verenigd zijn, met inbegrip van een ondernemersvereniging als bedoeld in artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 • Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 • Verordening (EU) 2016/679: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Pb EU 2016, L 119);

 • zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, bedoeld in artikel 5:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke voorschriften.

Hoofdstuk 2. De Autoriteit Consument en Markt

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 3. Handhaving en openbaarmaking

§ 1. Toezicht

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 12c

Artikel 12d

Artikel 12e

Artikel 12f

Artikel 12g

§ 2. Toezegging

Artikel 12h

§ 3. Sanctionering

Artikel 12i

Artikel 12j

Artikel 12k

Artikel 12l

Artikel 12m

Artikel 12n

Artikel 12o

Artikel 12p

Artikel 12q

Artikel 12r

Artikel 12s

Artikel 12t

§ 4. Openbaarmaking

Artikel 12u

Artikel 12v

Artikel 12w

Hoofdstuk 3a. Wijziging van andere wetten

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk 4. Overgangs- en samenloopbepalingen

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 44b

Artikel 44c

Artikel 44d

Artikel 44e

Artikel 44f

Artikel 44g

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 45b

Artikel 45c

Artikel 45d

Artikel 45e

Artikel 45f

Artikel 45g

Artikel 45h

Artikel 45i [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48