Home

Regeling modellen eigen verklaring

Geldig vanaf 1 juli 2016
Geldig vanaf 1 juli 2016

Regeling modellen eigen verklaring

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2016]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Als model voor de eigen verklaring, bedoeld in artikel 2.84 van de Aanbestedingswet 2012, wordt aangewezen het standaardformulier, bedoeld in bijlage 2, van de Uitvoeringsverordening (EU), nr. 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende een standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (PbEU 2016, L3), met uitzondering van deel IV, onderdelen A tot en met D, van dat formulier.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2013.

Bijlage 1 [Vervallen per 01-07-2016]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-07-2016]