Home

Klachtenregeling ACM

Geldig vanaf 13 juni 2013
Geldig vanaf 13 juni 2013

Klachtenregeling ACM

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-06-2013]

Aanhef

De Autoriteit Consument en Markt,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. ACM: de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  2. ACM-organisatie: de organisatie van het personeel als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  3. klachtenfunctionaris: de klachtenfunctionaris, als bedoeld in artikel 4.11 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013.

Artikel 2

De klachtenfunctionaris is belast met het behandelen van klachten en het adviseren van ACM over de te nemen beslissingen op die klachten.

Artikel 3

1.

ACM benoemt en ontslaat de klachtenfunctionaris.

2.

De klachtenfunctionaris wordt benoemd voor een termijn van ten hoogste twee jaar.

3.

De klachtenfunctionaris kan worden herbenoemd.

4.

De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op de plaatsvervanger van klachtenfunctionaris.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Bijlage bij Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 mei 2013, ACM/DJZ/2013/200952, tot vaststelling van nadere regels voor de behandeling van klachten (Klachtenregeling ACM)