Home

Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 december 2013, nr. 456543;

Gelet op de artikelen 383, zevende, achtste en negende lid, 435, zevende, achtste en negende lid, en 452, zevende en achtste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 januari 2014, nr. W03.13.0441/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 januari 2014, nr. 476742;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. curator: een persoon als bedoeld in artikel 383, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  2. bewindvoerder: een persoon als bedoeld in artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  3. mentor: een persoon als bedoeld in artikel 452, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  4. verklaring omtrent het gedrag: verklaring als bedoeld in afdeling 5 van titel 2 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;

  5. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  6. deskundige: een deskundige als bedoeld in artikel 452, achtste lid, onderdeel b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen

Eisen betreffende de werving (integriteit), opleiding, scholing en begeleiding

Artikel 2

Artikel 3

Eisen omtrent de omgang met de betrokkene

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Eisen omtrent bedrijfsvoering

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk 3. Verklaring en verslag van de accountant en de deskundige

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 15