Home

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PbEU 2012, L 197), de artikelen 9.2.2.1, 9.5.2, 10.29, 10.41, 10.43 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5.8, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. actief implanteerbaar medisch hulpmiddel: actief implanteerbaar medisch hulpmiddel in de zin van artikel 1, tweede lid, onder c, van richtlijn 90/385/EEG van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (PbEU 1990, L 189), dat elektrische en elektronische apparatuur is;

 2. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: elektrische of elektronische apparaten die afvalstoffen zijn in de zin van artikel 3, onderdeel 1, van de kaderrichtlijn afvalstoffen daaronder begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt;

 3. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die afkomstig is van particuliere huishoudens en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die afkomstig is van andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van EEA die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als AEEA van particuliere huishoudens aangemerkt;

 4. afzondering: manuele, mechanische, chemische of metallurgische behandeling die ervoor zorgt dat gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen van elektrische en elektronische apparatuur tijdens het verwerkingsproces in een identificeerbare stroom of als identificeerbaar deel van een stroom zijn afgescheiden. Stoffen, mengsels of onderdelen zijn identificeerbaar als zij kunnen worden gemonitord om te verifiëren of zij worden verwerkt op een wijze die veilig is voor het milieu;

 5. distributeur: natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en elektrische en elektronische apparatuur aanbiedt op de markt, met dien verstande dat een distributeur ook tezelfdertijd een producent kan zijn;

 6. elektrische en elektronische apparatuur: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een voedingsspanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom;

 7. financieringsovereenkomst: lening-, lease-, huur- of afbetalingsovereenkomst of andere overeenkomst met betrekking tot enige elektrische of elektronische apparatuur;

 8. grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen: groot geheel van machines, apparatuur of onderdelen daarvan die samenwerken voor een bepaalde toepassing, op een vaste plaats door vakmensen worden geïnstalleerd of afgebroken en door vakmensen worden gebruikt en onderhouden in een industriële productieomgeving of een centrum voor onderzoek en ontwikkeling;

 9. grote, vaste installatie: grootschalig samenstel van diverse typen apparaten en eventueel andere hulpmiddelen die:

  1. door vakmensen wordt gemonteerd, geïnstalleerd en afgebroken,

  2. bestemd is voor permanent gebruik als onderdeel van een gebouw of een structuur op een vooraf bepaalde en speciaal daarvoor bestemde plaats, en

  3. uitsluitend door dezelfde speciaal ontworpen apparatuur vervangen kan worden;

 10. heel kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder buitenafmetingen van meer dan 25 centimeter;

 11. in de handel brengen: voor het eerst beroepsmatig op de markt aanbieden van elektrische en elektronische apparatuur op het grondgebied van Nederland;

 12. medisch hulpmiddel: medisch hulpmiddel of hulpstuk als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, of b, van richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen (PbEG 1993, L 169), dat elektrische en elektronische apparatuur is;

 13. medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek: hulpmiddel of hulpstuk voor in-vitrodiagnostiek als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b of c, van richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (PbEU 1998, L 331), dat elektrische en elektronische apparatuur is;

 14. niet voor de weg bestemde mobiele machine: machine met een interne krachtbron, waarvan de werking mobiliteit of permanente of semipermanente beweging tussen een reeks vaste werklocaties tijdens het werk, vereist;

 15. op de markt aanbieden: in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van elektrische of elektronische apparatuur met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de Nederlandse markt;

 16. producent: natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van communicatie op afstand in de zin van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEU 1997, L 144):

  1. 1°.

   is gevestigd in Nederland en onder zijn eigen naam of merk elektrische en elektronische apparatuur vervaardigt, of elektrische en elektronische apparatuur laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in Nederland verhandelt,

  2. 2°.

   is gevestigd in Nederland en in Nederland onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd waarbij de wederverkoper niet als producent wordt aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in onderdeel 1°, op het apparaat zichtbaar is,

  3. 3°.

   is gevestigd in Nederland en beroepsmatig elektrische en elektronische apparatuur uit een derde land of een andere lidstaat van de Europese Unie invoert en het in Nederland in de handel brengt, of

  4. 4°.

   via verkoop op afstand elektrische en elektronische apparatuur rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in Nederland, en is gevestigd in een ander land dan Nederland;

 17. richtlijn nr. 2012/19/EU: richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking) (PbEU 2012, L 197);

 18. uitvoeringsverordening (EU) 2019/290: uitvoeringsverordening (EU) 2019/290 van de Commissie van 19 februari 2019 tot vaststelling van het formaat voor registratie en rapportage van producenten van elektrische en elektronische apparatuur aan het register (PbEU 2019, L 48);

 19. marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de EU-verordening markttoezicht;

 20. aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 21. op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de EU-verordening markttoezicht.

2.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • NEN-EN 50419: NEN-EN 50419:2006 en: Nederlandse norm voor Markeren van elektrisch en elektronische apparaten in overeenstemming met artikel 11 (2) van Richtlijn 2002/96/EC (WEEE), maart 2006;

 • NEN-EN 50625-2-3: NEN-EN 50625-2-3:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-3: Verwerkingseisen voor temperatuuruitwisselingsapparatuur en andere Elektrische en Elektronische apparaten die VFC en/of VHC bevatten;

 • NVN-CLC/TS 50625-3-4: NVN-CLC/TS 50625-3-4:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-4: Specificatie voor verwijdering van afvalstoffen - temperatuuruitwisselingsapparatuur;

 • CENELEC Standard: de in dit lid genoemde normen en specificaties of later geldende versies van de CENELEC Standard die zijn vastgesteld en uitgegeven door het Europees standaardiseringscomité voor elektrotechnische standaarden (CENELEC), met als doel een kwalitatief hoogwaardige verwerking van afgedankte en elektronische apparatuur volgens deze normen en specificaties:

 • NEN-EN 50625-1: NEN-EN 50625-1:2014 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 1: Algemene verwerkingseisen;

 • NEN-EN 50625-2-1: NEN-EN 50625-2-1:2015 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-1: Verwerkingseisen voor lampen;

 • NEN-EN 50625-2-2: NEN-EN 50625-2-2:2015 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-2: Verwerkingseisen voor WEEE die CTR’s en platte beeldschermen bevat;

 • NEN-EN 50625-2-3: NEN-EN 50625-2-3:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-3: Verwerkingseisen voor temperatuuruitwisselingsapparatuur en andere Elektrische en Elektronische apparaten die VFC en/of VHC bevatten;

 • NEN-EN 50625-2-4: NEN-EN 50625-2-4:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 2-4: Verwerkingseisen voor zonnepanelen;

 • NPR-CLC/TS 50625-3-1: NPR-CLC/TS 50625-3-1:2015 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-1: Specificatie voor het verwijderen van afvalstoffen - Algemeen;

 • CLC/TS 50625-3-2: CLC/TS 50625-3-2:2016 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-2: Technische specificatie voor het verwijderen van afvalstoffen - Lampen;

 • NVN-CLC/TS 50625-3-3: NVN-CLC/TS 50625-3-3:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-3: Specificatie voor het verwijderen van afvalstoffen - Beeldbuizen en platte schermen;

 • NVN-CLC/TS 50625-3-4: NVN-CLC/TS 50625-3-4:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-4: Specificatie voor verwijdering van afvalstoffen - temperatuuruitwisselingsapparatuur;

 • NVN-CLC/TS 50625-3-5: NVN-CLC/TS 50625-3-5:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 3-5: Specificatie voor het verwijderen van afvalstoffen - Zonnepanelen;

 • NVN-CLC/TS 50625-4: NVN-CLC/TS 50625-4:2017 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Deel 4: Specificatie voor de inzameling en logistiek in verband met WEEE;

 • NVN-CLC/TS 50625-5: NVN-CLC/TS 50625-5:2017 en: Inzameling, logistiek & verwerkingseisen voor WEEE- Deel 5: Specificatie voor de eindbehandeling van WEEE-fracties - Koper en edelmetalen;

 • NEN-EN 50614: NEN-EN 50614: 2020 en: Inzameling, logistiek en verwerkingseisen voor WEEE - Eisen aan de voorbereiding voor hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).

Artikel 1a. Grondslag

Artikel 2. Toepassingsgebied

1.

Deze regeling is:

 1. tot en met 14 augustus 2018 van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur die onder de in bijlage I van richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde categorieën valt, met inachtneming van bijlage II van richtlijn nr. 2012/19/EU die een indicatieve lijst bevat van elektrische en elektronische apparatuur die onder de in bijlage I van richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde categorieën valt;

 2. vanaf 15 augustus 2018 van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur, met inachtneming van bijlage IV van richtlijn nr. 2012/19/EU die een niet-beperkende lijst van elektrische en elektronische apparatuur bevat die onder de in bijlage III van richtlijn nr. 2012/19/EU genoemde categorieën valt.

2.

Deze regeling is niet van toepassing op:

 1. apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;

 2. apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke niet onder het toepassingsgebied van deze regeling valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van die andere apparatuur, en

 3. gloeilampen.

3.

Deze regeling is vanaf 15 augustus 2018 niet van toepassing op:

 1. apparatuur die is ontworpen om de dampkring te verlaten;

 2. grote, niet-verplaatsbare industriële werktuigen;

 3. grote, vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen voor en is geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;

 4. vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;

 5. niet voor de weg bestemde mobiele machines die uitsluitend voor beroepsmatig gebruik ter beschikking zijn gesteld;

 6. apparatuur die is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die uitsluitend door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld;

 7. medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in- vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve implanteerbare medische hulpmiddelen.

Artikel 3. Gescheiden inzameling

Artikel 4. Innameplicht distributeur bij ter beschikking stellen nieuwe producten

Artikel 5. Innameplicht detailhandelszaken met grotere verkoopoppervlakken elektrische en elektronische apparatuur

Artikel 6. Mogelijkheid producenten opzetten eigen innamesysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particulieren

Artikel 7. Weigeren inname verontreinigde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Artikel 8. Gescheiden inzameling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van andere dan particuliere huishoudens

Artikel 9. Vervoer en voorbereiding voor hergebruik van ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Artikel 10. Inzamelingspercentage

Artikel 11. Passende verwerking

Artikel 12. Vergunningen

Artikel 13. Financiering met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens

Artikel 14. Financiering met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens

Artikel 15. Informatie voor gebruikers

Artikel 16. Informatie voor de verwerkingsinstallaties

Artikel 17. Ingebouwde batterijen en accu’s

Artikel 18. Register

Artikel 19. Registratie, informatie en rapportage

Artikel 19a

Artikel 20. Rapportage verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Artikel 21. Gemachtigden

Artikel 22. Uitvoering EU-verordening markttoezicht

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26