Home

Wijzigingswet Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, enz. (stroomlijning markttoezicht ACM)

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Wijzigingswet Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, enz. (stroomlijning markttoezicht ACM)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de instelling van de Autoriteit Consument en Markt het door haar te houden markttoezicht zoveel mogelijk te stroomlijnen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.]

Artikel II

[Wijzigt de Aanbestedingswet 2012.]

Artikel III

[Wijzigt de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI

Artikel XXII

Artikel XXIII

Artikel XXIV

Artikel XXV

Artikel XXVa

Artikel XXVI