Home

Huisvestingswet 2014

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Huisvestingswet 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. digitaal platform: degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent gericht op het publiceren van aanbiedingen voor toeristische verhuur;

 2. huishoudinkomen: gezamenlijke verzamelinkomens als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 van de aanvragers van een huisvestingsvergunning voor een bij huisvestingsverordening aangewezen woonruimte, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel voor «belanghebbende» telkens wordt gelezen «aanvrager»;

 3. huisvestingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid;

 4. huisvestingsverordening: verordening als bedoeld in artikel 4;

 5. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 6. standplaats: kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 7. taakstelling: aantal in opvangcentra of op gemeentelijke opvangplaatsen verkerende vergunninghouders in wier huisvesting per gemeente per kalenderhalfjaar dient te worden voorzien;

 8. toegelaten instelling: instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet;

 9. toeristische verhuur: in een woonruimte tegen betaling bieden van verblijf aan personen die niet als ingezetene zijn ingeschreven met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen;

 10. vergunninghouder: vreemdeling die in Nederland een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft ontvangen als bedoeld in artikel 8, onderdeel a, b, c, of d, van de Vreemdelingenwet 2000;

 11. woningmarktregio: gebied dat vanuit het oogpunt van het functioneren van de woningmarkt als een geheel kan worden beschouwd;

 12. woonruimte:

  1. besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden, en

  2. standplaats;

 13. woonvisie: woonvisie als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de Woningwet.

2.

Indien de gemeenteraad bij de aanwijzing van categorieën woonruimte op grond van artikel 7 gebruik maakt van huurprijsgrenzen of koopprijsgrenzen wordt verstaan onder:

 1. huurprijs: prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woonruimte, uitgedrukt in een bedrag per maand;

 2. koopprijs: prijs die voor de enkele koop van een woonruimte daadwerkelijk is of zal worden betaald.

3.

Voor de toepassing van het bij of krachtens Hoofdstuk 2 en paragraaf 1a van Hoofdstuk 4 van deze wet bepaalde wordt onder woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onderdeel l, onder 1° zowel zelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, als onzelfstandige woonruimte verstaan.

§ 2. Toepassing bevoegdheden

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. De huisvestingsverordening

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk 2. De huisvestingsvergunning

§ 1. Aanwijzing van vergunningplichtige woonruimte

Artikel 7

Artikel 8

§ 2. Criteria voor verlening van de huisvestingsvergunning

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 11b

Artikel 11c

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 3. Verlening en intrekking van de huisvestingsvergunning

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk 3. Aanbieding van woonruimte

Artikel 20

Hoofdstuk 4. Wijzigingen in de woonruimtevoorraad

§ 1. Woonruimtevoorraadbeheer

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 1a. Toeristische verhuur van woonruimte

Artikel 23a

Artikel 23b

Artikel 23c

Artikel 23d

Artikel 23e

Artikel 23f

Artikel 23g

Artikel 23h

§ 2. Criteria voor verlening van de vergunning

Artikel 24

§ 3. Verlening van de vergunning

Artikel 25

Artikel 26

§ 4. Inschrijving splitsingsakte

Artikel 27

Hoofdstuk 5. Bovengemeentelijke voorschriften

§ 1. Huisvesting van vergunninghouders

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

§ 2. Huisvesting bijzondere groepen

Artikel 31

Hoofdstuk 6. Handhaving en toezicht

§ 1. Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 34

§ 2. Bestuurlijke boete

Artikel 35

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 7. Tijdelijke regeling inzake opkoopbescherming

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 39

§ 2. Toepassing bevoegdheid

Artikel 40

§ 3. Aanwijzing vergunningplichtige woonruimte

Artikel 41

§ 4. Aanvraag van de vergunning

Artikel 42

§ 5. Weigering van de vergunning

Artikel 43

§ 6. Intrekking van de vergunning

Artikel 44

§ 7. Bestuurlijke boete

Artikel 45

Artikel 45a [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 47 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2022]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54