Home

Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015

Geldig vanaf 27 september 2023
Geldig vanaf 27 september 2023

Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-09-2023]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na overleg met de representatieve organisaties;

Gelet op artikel 147 van de Pensioenwet en artikel 142 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

Gelet op artikel 32 en artikel 33, derde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

Gelet op artikel 30a, vierde lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader (Stcrt. 2014, 36799);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Besluit: Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;

  2. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

  3. fonds: pensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, of beroepspensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

  4. algemeen pensioenfonds: algemeen pensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;

  5. collectiviteitkring: collectiviteitkring als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet; en

  6. gescheiden vermogen: een te onderscheiden financieel geheel, zijnde het deel van het vermogen dat niet door collectieve waardeoverdracht is overgegaan naar de nieuwe pensioenregeling, als bedoeld in artikel 150l, zevende lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 145k, zevende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel 1.2. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op fondsen.

Hoofdstuk 2. Jaarstaten

Artikel 2.1. Modellen

Artikel 2.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

Artikel 2.3. Indieningstermijn en -frequentie

Hoofdstuk 3. Kwartaalstaten

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Hoofdstuk 4. Maandstaten

Artikel 4.1. Modellen

Artikel 4.2. Eisen aan de gegevensverstrekking

Artikel 4.3. Indieningstermijn en -frequentie

Hoofdstuk 5. Waardering van de posten

Artikel 5.1. Vastlegging waarderingssystematiek

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6.1. Overgangsrecht

Artikel 6.2. Intrekking van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen

Artikel 6.3. Inwerkingtreding

Artikel 6.4. Citeertitel

Bijlage 1. Modellen van de jaarstaten, de kwartaalstaten en de maandstaten

Bijlage 2. Aanwijzingen en indieningstermijnen verslagstaten pensioenfondsen

Bijlage 3 [Vervallen per 26-01-2019]

Bijlage 4 [Vervallen per 26-01-2019]