Home

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • achtergesteld papier: waardepapieren die later voor uitbetaling in aanmerking komen dan de vorderingen van andere schuldeisers van toegelaten instellingen;

  • besluit: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015;

  • kandidaat: natuurlijke persoon die de toegelaten instelling voornemens is te benoemen of herbenoemen als een van haar bestuurders of commissarissen;

  • kasstroomprognose: prognose omtrent het vermoedelijke verloop of de vermoedelijke afloop van de financieringsbehoefte en de liquiditeitsplanning voor de korte en lange termijn;

  • minister: de minister voor Wonen en Rijksdienst;

  • waardepapieren: documenten met een geldwaarde.

§ 2. Het aangaan van verbindingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2016]

§ 3. Verdere algemene bepalingen

Artikel 5

Hoofdstuk II. Rechtsvorm en organisatie van toegelaten instellingen

§ 1. Voorschriften omtrent de geschiktheid van personen voor het lidmaatschap van het bestuur en de raad van commissarissen, en de betrouwbaarheid van die personen

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 2. Goedkeuring door de minister van besluiten van het bestuur omtrent vervreemdingen van onroerende zaken

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 12a

Artikel 12b

§ 3. De jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Hoofdstuk III. Werkzaamheden van toegelaten instellingen

Afdeling 1. Relatie met de gemeente

§ 1. Uitvoering van de gemeentelijke woonvisie

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 19

§ 1a. Prestatieafspraken

Artikel 19a
Artikel 19b
Artikel 19c
Artikel 19d

§ 2. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2022]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2022]

Afdeling 2. Diensten van algemeen economisch belang

Artikel 22

Artikel 22a

Afdeling 2a. Werkzaamheden ten behoeve van derden

Artikel 22b

Artikel 22c [Vervallen per 01-01-2022]

Afdeling 3. Administratieve scheiding en vermogensscheiding

§ 1. Voorschriften in geval van het niet verplicht zijn van de vermogensscheiding (gereserveerd)

Artikel 23

§ 2. Nadere voorschriften omtrent het voorstel voor administratieve scheiding

Artikel 24

§ 3. Inrichting van en geldstromen tussen de daeb-tak en de niet-daeb-tak (gereserveerd)

Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28

§ 4. Goedkeuring van de administratieve scheiding

Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32

§ 5. Overdracht van daeb-werkzaamheden binnen de toegelaten instelling (gereserveerd)

Artikel 33

Afdeling 4. Juridische scheiding

§ 1. Inrichting van de woningvennootschap en geldstromen tussen de toegelaten instelling en de woningvennootschap (gereserveerd)

Artikel 34
Artikel 35

§ 2. Goedkeuring van de juridische scheiding

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39

Afdeling 5. Verdere bepalingen

§ 1. Huursom

Artikel 40

§ 2. Financieel beheer

Artikel 40a
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43

Hoofdstuk IV. Overgangs- en slotbepalingen

§ 1. Overgangsbepalingen

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 45

Artikel 46

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 47

Artikel 48

Bijlage 1. bij de artikelen 11, zesde lid , en 22, tiende lid , van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 2. bij artikel 14 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 3. bij artikel 16 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 4. bij artikel 17 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2023)

Bijlage 5. bij artikel 19 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 6. bij art. 43 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 7. bij artikel 43 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Bijlage 8. bij artikel 40a, onderdeel c , van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015