Home

Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018

Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 9a van de Wet veiligheidsonderzoeken;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. werkgever: de werkgever, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken;

  2. aanmelding: een aanmelding door de werkgever van een persoon die hij wil belasten met de vervulling van een vertrouwensfunctie, bedoeld in artikel 4, eerste lid, of artikel 5, eerste lid, van de Wet veiligheidsonderzoeken;

  3. veiligheidsonderzoek: een veiligheidsonderzoek als bedoeld in de artikelen 7 en 9 van de Wet veiligheidsonderzoeken;

  4. verklaring: een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2

1.

Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op A-niveau is de werkgever een tarief van € 4.487,– verschuldigd.

2.

Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op B-niveau is de werkgever een tarief van € 1.277,– verschuldigd.

3.

Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek op C-niveau is de werkgever een tarief van € 840,– verschuldigd.

4.

Voor het verrichten van een veiligheidsonderzoek burgerluchtvaart (BL) is de werkgever een tarief van € 94,– verschuldigd.

Artikel 3

Een betaalverplichting voor de werkgever ontstaat slechts na een aanmelding.

Artikel 4

Artikel 5