Home

Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

Geldig van 1 januari 2017 tot 23 juni 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 23 juni 2018

Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

Opschrift

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 200);

Gelet op artikel 1, onderdelen q en r, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 200) en artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels (PbEU L 285);

Besluit:

Artikel 1

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels worden aangewezen als bevoegd orgaan in de zin van artikel 1, onderdeel q, onder iii, van genoemde verordening, voor personen bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet:

  • voor de registratie, de heffing van de wettelijke bijdrage voor geneeskundige zorg, de verstrekking van de documenten voor de uitoefening van het recht op verstrekkingen bedoeld in Titel III, Hoofdstuk I van Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 en de vergoeding van de kosten van verstrekkingen bij tijdelijk verblijf in een ander land dan het woonland of Nederland: het CAK in Den Haag;

  • voor het verlenen en vergoeden van verstrekkingen tijdens een verblijf in Nederland: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. in Utrecht.

Artikel 2

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels worden aangewezen in de zin van artikel 1, onderdeel r, van genoemde verordening:

  • als orgaan van de verblijfplaats voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlands verzekerden die op grond van genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland: Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. in Utrecht;

  • als orgaan van de woonplaats voor in Nederland wonende buitenlands verzekerden die op grond van de genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015: de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep U.A. in Tilburg.

Artikel 3

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels wordt aangewezen als verbindingsorgaan in de zin van artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels: het CAK in Den Haag.

Artikel 4