Home

Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft

Geldig vanaf 2 december 2022
Geldig vanaf 2 december 2022

Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-12-2022]

Aanhef

Artikel 1

Artikel 2

1.

De risicoscore van een bank, bedoeld in bijlage C van het besluit, wordt berekend aan de hand van de waarde op toetsmoment (t) van de volgende indicatoren, bedoeld in die bijlage, alsmede de indicatoren, genoemd in het tweede lid:

 1. voor de dimensie kapitalisatie: hefboomratio;

 2. voor de dimensie kwaliteit van de activa: risicogewogen activa gedeeld door totale activa;

 3. voor de dimensie bedrijfsmodel en management: rendement op activa;

 4. voor de dimensie potentiële verliezen voor het depositogarantiestelsel: de mate van activabeklemming alsmede de gegarandeerde deposito’s gedeeld door totale activa.

2.

Voor de dimensie liquiditeits- en financieringsprofiel worden als indicatoren gebruikt: de liquiditeitsbuffer gedeeld door totale activa alsmede de liquiditeitsbuffer gedeeld door gegarandeerde deposito’s.

3.

Voor de toepassing van de indicatoren, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt verstaan onder:

 1. hefboomratio: hefboomratio als bedoeld in bijlage X, templatenummer 47, templatecode C 47.00, regel 330, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

 2. risicogewogen activa: risicogewogen activa als bedoeld in bijlage II, templatenummer 2, templatecode C 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

 3. totale activa: totale activa als bedoeld in bijlage III, templatenummer 1.1, templatecode F 01.01, van de uitvoeringsverordening kapitaalvereisten;

 4. netto-inkomsten: de som van de netto-inkomsten in het kwartaal waarin het toetsmoment (t) valt en de drie daaraan voorafgaande kwartalen, te bepalen op basis van de netto-inkomsten als bedoeld in bijlage III, templatenummer 2, templatecode F 02.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

 5. liquiditeitsbuffer: liquiditeitsbuffer als bedoeld in bijlage XXIV, templatenummer 76, templatecode C 76.00, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

 6. beklemde activa: boekwaarde van bezwaarde activa als bedoeld in bijlage XVI, templatenummer 32.1, templatecode F32.01, regel 010, kolom 010, van de uitvoeringsverordening rapportage kapitaalvereisten;

 7. passiva: totale activa als bedoeld in onderdeel c.

Artikel 3

De score op de risicoindicatoren, bedoeld in artikel 2, wordt als volgt genormaliseerd en gewogen, met dien verstande dat de genormaliseerde risicoscore niet lager is dan 0 en niet hoger is dan 1:

Risicoindicator

Bereik

Normalisatie

Weging

ondergrens

(risicoscore = 0)

bovengrens

(risicoscore = 1)

   

Hefboomratio

8%

3%

(8% – hefboomratio) / (8% – 3%)

0,10

Liquiditeitsbuffer / totale activa

40%

0%

(40% – liquiditeitsbuffer / totale activa) / (40%)

0,125

Liquiditeitsbuffer / gegarandeerde deposito’s

100%

10%

(100% – liquiditeitsbuffer / gegarandeerde deposito’s) / (100% – 10%)

0,075

Risicogewogen activa / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,40

Rendement op activa

0,3%

0%

(0,3% – rendement op activa) / 0,3%

0,10

Mate van activabeklemming

10%

30%

(mate van activabeklemming – 10%) / (30% – 10%)

0,05

Gegarandeerde deposito’s / totale activa

0%

100%

Niet van toepassing

0,15

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6