Home

Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer

Geldig vanaf 25 juni 2022
Geldig vanaf 25 juni 2022

Regeling Oversight goede werking betalingsverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-06-2022]

Aanhef

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van betrokken organisaties;

Gelet op artikel 26b van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. Retail betalingsverkeer: het geheel van betaalinstrumenten, betaaldiensten, betalingstransacties, procedures en betaalsystemen ter facilitering van de geldcirculatie, voor zover het gaat om particuliere transacties.

  2. Instelling: bank, betaalinstelling of elektronischgeldinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wft met zetel in Nederland.

  3. Tijdkritische betaalopdracht: een betaalopdracht waarbij de goedkeuring van de aangeboden betaalopdracht onmiddellijk op het moment van initiatie van de betaalopdracht door de betaler en begunstigde wordt verwacht.

  4. Particuliere transacties: transacties geïnitieerd door natuurlijke personen niet handelend in kader van beroep of bedrijf.

Artikel 2

1.

Deze regeling ziet op het retail betalingsverkeer binnen Nederland, voor zover instellingen via giraal betalingsverkeer betaalinstrumenten als bedoeld in artikel 1:1 Wft aan hun klanten aanbieden.

2.

Deze regeling is van toepassing op banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen die 120 miljoen of meer girale particuliere transacties per kalenderjaar verrichten.

Hoofdstuk 2. De goede werking van het retail betalingsverkeer

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8