Home

Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede regeling enkele andere onderwerpen)

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Wijzigingswet Gerechtsdeurwaarderswet (evaluatie functioneren Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede regeling enkele andere onderwerpen)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wenselijk is om de Gerechtsdeurwaarderswet te wijzigen en om enkele andere onderwerpen in verband met de Gerechtsdeurwaarderswet nader te regelen, alsmede de Wet op het notarisambt te wijzigen in verband met de harmonisatie van de vervaltermijn bij de gereglementeerde juridische beroepen voor het instellen van een klacht bij de tuchtrechter;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Gerechtsdeurwaarderswet.]

Artikel Ia

[Wijzigt de Advocatenwet.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op het notarisambt.]

Artikel III

Artikel IV

Artikel IVa

Artikel V