Home

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2015, 874753-144568-VGP;

Gelet op Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PbEU 2013, L 181), alsmede op de artikelen 13 en 14 van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 15 januari 2016, nr. W13.15.0432/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2016, 874747-144568-VGP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • verordening (EU) 609/2013: Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PbEU 2013, L 181).

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften die gesteld zijn bij of krachtens de artikelen 4, eerste en tweede lid, 6, eerste lid, 9, eerste lid, tweede lid, eerste alinea, derde lid, en vijfde lid, 10, eerste lid en tweede lid, eerste alinea, 11, eerste lid en tweede lid, eerste alinea, en 15, eerste, vierde, vijfde en zevende lid, van verordening (EU) 609/2013.

Artikel 2a

Onze Minister kan nadere regels stellen ter uitvoering van bindende onderdelen van verordening (EU) 609/2013 en daarop gebaseerde bindende EU-rechtshandelingen.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7