Home

Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018

Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2018]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2025]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Artikel 3. Doelstelling

De minister kan het bevoegd gezag voor het kalenderjaar 2017 op aanvraag aanvullende bekostiging verstrekken voor:

  1. de kosten van de eerste opvang; en

  2. de eenmalige kosten van de voorbereidende en coördinerende werkzaamheden die samenhangen met de opstart van de eerste opvang, indien deze eerste opvang betrekking heeft op ten minste 10 nieuwkomers op de peildatum.

Artikel 4. Bekostigingsbedrag

Artikel 5. Bekostigingsaanvraag

Artikel 6. Vaststelling, betaling en verantwoording

Artikel 7. Schoolplan

Artikel 8. Wijziging Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009

Artikel 9. Inwerkingtreding en horizonbepaling

Artikel 10. Citeertitel