Home

Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen

Geldig vanaf 1 januari 2017
Geldig vanaf 1 januari 2017

Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen

Besluit BLKB2016/225266M

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017]

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit ziet op de vaststellingsovereenkomsten die zijn afgesloten in het kader van de innovatiebox van artikel 12b (oud) van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze vaststellingovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen. De in het Belastingplan 2017 opgenomen wetswijzigingen van de innovatiebox zijn aan te merken als een dergelijke relevante wetswijziging. Dit besluit bevat een goedkeuring voor kleinere belastingplichtigen waardoor deze vaststellingsovereenkomsten voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 onder voorwaarden alsnog hun geldigheid behouden voor de innovatiebox als bedoeld in de artikelen 12b t/m 12bg van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

1. Inleiding

In de memorie van toelichting van het Belastingplan 20171 is aangegeven dat ik een beleidsbesluit zal publiceren voor vaststellingsovereenkomsten die zien op de toepassing van de innovatiebox.

1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen

2. Gevolgen relevante wetswijziging voor VSO’s

3. Goedkeuring voor kleinere belastingplichtigen

4. Inwerkingtreding

Bijlage Modelverklaring