Home

Werkwijze informanten ACM 2017

Geldig vanaf 20 september 2017
Geldig vanaf 20 september 2017

Werkwijze informanten ACM 2017

Besluit BWBR0039988-20170920

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-09-2017]

§ 1. Inleiding

Bij haar toezicht op de naleving van wet- en regelgeving is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) afhankelijk van informatie. Als een persoon informatie heeft over een mogelijke overtreding dan is het belangrijk dat hij/zij de ACM hierover informeert. Deze informatie kan namelijk zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding. In de praktijk is gebleken dat sommige personen die voor de ACM informatie hebben niet met naam en toenaam genoemd willen worden in een onderzoeksdossier en hun identiteit alleen bekend willen maken aan een beperkt aantal personen die werkzaam zijn bij de ACM. Deze werkwijze beschrijft de mogelijkheden daartoe en de uitgangspunten die daarbij gelden en geeft inzicht in de (grenzen van de) waarborgen die de ACM biedt. Verder regelt de werkwijze een aantal praktische zaken zoals de manier waarop informatie kan worden ingediend.

Personen die beschikken over informatie over eventuele overtredingen en wensen dat hun identiteit alleen bekend wordt bij een beperkt aantal personen bij de ACM, maar niet daarbuiten, worden in deze werkwijze aangeduid als informanten.

Omdat de werkwijze ziet op informanten, is deze bijvoorbeeld niet van toepassing als de ACM op een andere wijze informatie verkrijgt. Bijvoorbeeld indien personen een aanvraag indienen tot het nemen van een handhavingsbesluit of indien er een verzoek wordt ingediend om clementie.

§ 2. Definities

  1. Informant: een persoon die, anders dan op vordering van de ACM, gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan de ACM, en daarbij bepaalt dat zijn/haar identiteit alleen door hem of via een tussenpersoon bij de inlichtingeneenheid van de ACM bekend mag zijn.

  2. Inlichtingeneenheid: een onderdeel binnen de ACM dat belast is met het verzamelen en verwerken van inlichtingen van informanten.

  3. Tussenpersoon: een persoon die namens een informant gegevens, inlichtingen en/of bescheiden over een mogelijke overtreding ter beschikking stelt aan de ACM.

§ 3. Waarborgen geheimhouding identiteit

§ 4. Wijze van informatie indienen

§ 5. Slotbepalingen