Home

Verzamelwet pensioenen 2017

Geldig vanaf 11 april 2018
Geldig vanaf 11 april 2018

Verzamelwet pensioenen 2017

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 11-04-2018]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving op het gebied van pensioenen op een aantal punten te wijzigen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel IIa

De Wet privatisering FVP wordt ingetrokken.

Artikel III

Artikel IIIa

Artikel IIIb

Artikel IIIc

Artikel IIId

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI