Home

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018

Geldig vanaf 22 april 2021
Geldig vanaf 22 april 2021

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-04-2021]

Aanhef

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast, voor zover het instellingen betreft als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, o en p, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de medewerkers van het onderdeel de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 2

1.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2.

De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, ondermandaat verlenen aan de medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 3

1.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt machtiging en volmacht verleend voor het verrichten van feitelijke handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

2.

Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheid om verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister van Financiën, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in te vorderen bij dwangbevel.

3.

De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, machtiging, respectievelijk volmacht of ondermandaat verlenen aan medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9